Asistentka na kľúč

with Nekomentované

Asistentka na kľúč

Spoločnosť je tak silná, ako silný je jej najslabší článok.

Vy si vyberiete asistentku na základe vlastných kritérií a my ju vybavíme:

  • vynikajúcimi administratívnymi a riadiacimi schopnosťami
  • excelentnými komunikačnými zručnosťami
  • profesionálnym a reprezentatívnym vystupovaním

V rámci kreovania asistentky na kľúč pracujeme cielene a systematicky, vždy s individuálnym prístupom.

Cieľom našej spoločnosti, je byť profesionálnym „radcom“ v osobnom rozvoji, ako i v segmente, pre firmy na prvý pohľad nezaujímavom, ale v samej podstate, pre zdravé fungovanie spoločnosti existenčne nesmierne dôležitom.

POĎAKOVANIA a REFERENCIE tých, ktorí sa stali našou súčasťou


Sekretariát,
asistentka kancelárie predstavenstva, je dušou každej spoločnosti a náklady vynaložené na vzdelanie, sú investíciou, ktorá sa Vám od prvého dňa vracia zúročená.

Asistentka na kľúč nemá reálne zasunutý kľúčik v chrbte ;).

Je to asistentka expert, ktorá je kreovaná podľa požiadaviek objednávateľa. Vy si vyberiete  svoju pravú ruku a my zariadime, aby sa ňou skutočne stala/stal.

Individuálny prístup a systematický mentoring sú našim základným pracovným nástrojom.

V rámci kreovania asistentky na kľúč sa zameriavame na jednotlivcov.

Školenie je len na objednávku!

Mentoring – osobný a profesionálny rozvoj office manažéra, asistentky, recepčnej, poskytovanie edukácie a tréningov v manažmente a administratíve so zameraním sa na špecifiká Vašich pracovníkov a Vašej spoločnosti.

Získavanie nových vedomostí a skúseností formou mentoringu je maximálne efektívne, nehovoriac o individuálnom mentoringu, ktorý je kombinovaný s koučingom.

Koučing je rozvojová metóda na uvoľnenie a využitie vlastného potenciálu človeka pre jeho ďalší osobnostný rast a rozvoj. Kľúčovým posolstvom spoločnosti je: Profesionálna výkonná asistentka, pravá ruka svojho šéfa, ako i Business lady - dokonalá profesionálka a rešpektovaný líder.

  • Umožnite svojej asistentke vyškolenie za účelom získania nových informácií a inovatívnych postupov pri riešení úloh. Zameriame sa na špecifiká Vašej spoločnosti.

Vzdelávaniu predchádza osobná konzultácia za účelom prezistenia aktuálneho stavu vedomostí a zručností, s cieľom správneho namodelovania vzdelávacieho procesu.

Vrcholový manažment a pracovníci zastávajúci riadiace pozície, si už dnes uvedomujú dôležitosť obsadenia pozícií zabezpečujúcich administratívnu podporu úloh erudovanými pracovníkmi. V dnešnom ostrom konkurenčnom prostredí rozhodujú maličkosti a neúmyselné faux paus menej skúseného pracovníka môže mať za následok stratu obchodnej príležitosti.

Ideálny stav pre obe strany v pracovnom pomere je, aby asistentka bola vybavená základnými vedomosťami a zručnosťami, aké profesionálnej asistentke prináležia, ešte pred nástupom do pracovného pomeru. Štandardným obrazom adaptačného obdobia býva pracovník vsadený do pracovného procesu, ktorý sa do činností dostáva popri zoznamovaní sa s pracovným prostredím a plnením si štandardných úloh.

Nie je úlohou vedúceho manažéra poznať a odovzdávať vedomosti, ktoré zahŕňajú procesy a činnosti definované pre podporné útvary. Manažér si vyberá k sebe asistentku ľudsky kompatibilnú, zväčša podľa základných kritérií, ako je príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, jazykové zručnosti ai.

Pracovníčka, ktorá absolvuje školenie v našej spoločnosti, nadobudne za krátky čas vedomosti a zručnosti, na základe ktorých bude vedieť s ľahkosťou a sebaistotou:
  • koordinovať časový kalendár nadriadeného pracovníka,
  • samostatne zabezpečovať asistentské práce a operatívne úlohy pre vedenie a chod spoločnosti,
  • poznať základy pre metodické riadenie a vydávanie usmernení pre proces administratívnej podpory ostatných asistentov,  v prípade požiadaviek i nižších manažérov v spoločnosti.

Svojim profesionálnym a profiremným vystupovaním bude Vaša asistentka na kľúč prispievať k vytváraniu a rozvíjaniu priaznivého obrazu spoločnosti v očiach verejnosti i interných pracovníkov, v súlade s komunikačnou stratégiou a corporate identitou.

 

Obchodný kontrakt

Akčný plán i cena zákazky sa stanovuje na základe individuálneho posúdenia a zadefinovania požiadaviek.

Zadefinovaniu dĺžky vzdelávacieho procesu (rozvojovému programu) predchádza dôkladné zanalyzovanie požiadaviek objednávateľa a aktuálneho stavu vedomostí a zručností účastníčky tréningu, za účelom správneho namodelovania obsahu a metodiky tohto rozvojovému programu.

  • 6 dňový intenzívny kurz - v školiacom stredisku, pred nástupom do zamestnania
  • 10 dňový intenzívny kurz – priamo na pracovisku
  • iné, v závislosti od aktuálnych skúseností

10 dňový intenzívny tréning počas adaptačného obdobia - vyškolenie pracovníka pre administratívnu prácu v úvodnom období prvého trimestra, s možnosťou vzdelávania priamo na pracovisku.

Rozvojovému programu zodpovedá 80 hodín individuálneho mentoringu a tréningu. Tento čas je možné vyčerpať v priebehu 1 mesiaca, nakoľko sa neodporúča širšie časové rozptýlenie.

Neprehliadnite ďalšie informácie:

Asistentka od A po Z   |   Asistentka na kľúč   |  Chcem preškoliť asistentku  | Ako byť tou najlepšou „pravou rukou šéfa“?Chcem sa stať asistentkou   |  Chcem sa stať on-line asistentkou  |  Neviem čo chcem   |  Príprava na pohovor do pozície asistentky Ponuka – aktuálne tréningy pre asistentky