OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

vzdelávacej a obchodnej spoločnosti Espiral, s.r.o.

a prevádzkovateľa webového portálu www.espiral.sk, so sídlom Kosodrevinová 46, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakúňa,  IČO: 46 209 417, DIČ: 2023279511, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 73655/B.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a objednávateľa zo zmluvy  uzavretej na diaľku alebo zmluvy  uzavretej mimo  prevádzkových priestorov predávajúceho.

 1. Predávajúcim sa rozumie vzdelávacia a obchodná spoločnosť Espiral, s.r.o., so sídlom Kosodrevinová 46, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakúňa, IČO: 46 209 417, DIČ: 2023279511, IČ DPH: SK2023279511, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 73655/B, telefónne číslo +421 903 221 950, e-mailová adresa erika.feketova@espiral.sk, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu espiral.sk, na ktorom je zverejnená ponuka služieb a tovarov, prostredníctvom ktorého môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe služby (ďalej len „webový portál predávajúceho“)
 2. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala predávajúcemu prostredníctvom webového portálu www.espiral.sk; e-mailu, alebo iných vzdelávacích portálov, kde sú služby propagované, ako napríklad www.kurzy.sk, ai., záväznú objednávku na služby, ponúkané predávajúcim.
 3. Spotrebiteľom/užívateľom sa rozumie účastník rozvojového programu (offline alebo online) a objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.
 4. Rozvojovým programom, sa rozumie interaktívne podujatie (školenie, tréning, kurz, koučing) organizované predávajúcim s fyzickou/online účasťou osoby/osôb uvedenej v záväznej objednávke (ďalej len „účastník rozvojového programu“, na  ktorom  bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok a súvisiacich aktivít. Hlavné charakteristiky rozvojového programu, vrátane ceny sú uvedené v ponuke rozvojového programu, zverejnenej  na  webovom portáli predávajúceho, v ponuke komunikovanej objednávateľovi, alebo  v  marketingových  materiáloch obsahujúcich údaje o rozvojovom programe (ďalej len „ponuka rozvojového programu“
 5. Službou sa rozumie poskytnutie práva na vstup osobe určenej objednávateľom, v záväznej objednávke (ďalej len „účastník rozvojového programu“) na objednaný rozvojový program, školenie, tréning, koučing osobne, či do členskej sekcie (ďalej rozvojový program), organizovaný predávajúcim, ktorého názov, hlavné charakteristiky, vrátane ceny, sú uvedené v konkrétnej ponuke týchto služieb prostredníctvom webového portálu, alebo v špeciálne vypracovanej a obojstranne schválenej cenovej ponuke rozvojového programu.
 6. Prevádzkovým priestorom sa rozumie prevádzkareň alebo iný priestor, kde Predávajúci zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie; pre účely znenia VOP, je to priestor na adrese: Priemyselná 8, 821 09 v Bratislave.
 7. Elektronickým obsahom poskytovaným inak ako na hmotnom nosiči sa rozumie elektronický obsah, produkt poskytovaný zo strany Predávajúceho umožnením prístupu k tomuto obsahu cez Webový portál, zaslaním formou elektronickej správy (e-mailu) alebo iným spôsobom prostredníctvom internetu, cez Zoom,  sociálne siete, YouTube, Facebook, pričom ide najmä o videá, audio nahrávky, články, e-booky, w-booky, Webináre, Rozvojové programy, On-line kurzy, prípadne iný elektronický obsah podľa aktuálnej Ponuky Predávajúceho. Špecifikácia elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, vrátane výšky odplaty za jeho poskytnutie, je uvedená v Ponuke Predávajúceho. Minimálnymi hardvérovými a softvérovými parametrami sa rozumie:
  • dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz
  • operačná pamäť RAM 2 GB
  • mechanika DVD alebo mechanika Blu-ray (ak je hmotným nosičom elektronického obsahu CD alebo DVD)
  • USB port (ak je hmotným nosičom elektronického obsahu USB kľúč)
  • aplikácia umožňujúca prehrávanie súborov vo formáte MP3 v prípade zvukových
  • záznamov (napr. Windows Media player, WinAmp, iTunes atď.)
  • aplikácia umožňujúca čítanie súborov vo formáte PDF v prípade e-knihy (napr. Adobe Acrobat Reader, Microsoft Edge, Okular, Skim, Foxit PhantomPDF atď.)
  • aktívne pripojenie na internet s rýchlosťou sťahovania 2 Mbit/s pri štandardnej kvalite videa a s rýchlosťou sťahovania 5 Mbit/s pri HD kvalite videa, aktualizovaná verzia zásuvného modulu Adobe Flash Player a aktualizovaná verzia internetového prehliadača
  • Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, alebo Safari, Zoom
 1. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a odoslaný elektronický formulár, prípadne e-mail, listinná požiadavka, obsahujúca informácie o objednávateľovi, príp. o účastníkovi rozvojového programu a zoznam objednaných služieb ponúkaných predávajúcim. Odoslaná záväzná objednávka zároveň predstavuje záväzný prejav vôle objednávateľa na uzavretie zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Odoslaním záväznej objednávky objednávateľom a jej prijatím predávajúcim vzniká medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný vzťah. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú zmluvný vzťah medzi objednávateľom a predávajúcim a sú pre zúčastnené zmluvné strany, t. j. objednávateľa a predávajúceho záväzné.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku objednávateľa neprijať v prípade ak bola naplnená kapacita termínu objednávaného rozvojového programu. O tejto skutočnosti predávajúci včas informuje objednávateľa. V takomto prípade nevzniká medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný vzťah. V prípade, že objednávateľ uhradil cenu služieb pred prijatím záväznej objednávky predávajúcim, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi uhradenú cenu služieb rovnakým spôsobom ako bola cena služieb uhradená, ak sa predávajúci a objednávateľ nedohodnú inak.
 4. Ceny služieb a produktov sú uvedené vrátane DPH a sú konečné, okrem nákladov alebo poplatkov, ktoré sú uvedené v bode 15.
 5. Cenu služieb môže objednávateľ uhradiť jedným z týchto spôsobov:
  • prevodným príkazom na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim podľa bodu 11. týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo
  • prevodným príkazom na základe originálnej faktúry vystavenej predávajúcim, najneskôr deň pred zrealizovaním objednanej služby, ak neznie inak dohoda a nie je inak uvedené v zmluvných podmienkach oboch strán
  • prostredníctvom platobnej brány Stripe a prevodom na účet

13. V prípade, ak si objednávateľ v záväznej objednávke ako spôsob úhrady ceny služieb a produktov vyberie úhradu prevodným príkazom na základe zálohovej faktúry, predávajúci po prijatí záväznej objednávky vystaví zálohovú faktúru (predfaktúru) (ďalej len „zálohová faktúra“) na úhradu ceny za objednanú službu. Zálohová faktúra bude odoslaná objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v záväznej objednávke. Po uhradení ceny za objednanú službu na účet predávajúceho podľa údajov uvedených v zálohovej faktúre, vystaví predávajúci objednávateľovi riadny daňový doklad (faktúru) a odovzdá/doručí ho objednávateľovi najneskôr spolu s poskytnutím služby, v prípade požiadavky aj e-mailom. Cena za objednanú službu je splatná najneskôr v termíne splatnosti, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre.

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB A PRODUKTOV

 1. Cena za službu zahŕňa cenu rozvojového programu, služby, alebo produktu. V prípade rozvojového programu, jeho organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie rozvojového programu a občerstvenie pre jeho účastníka v prípade, že sa rozvojový program realizuje v školiacich priestoroch predávajúceho. V prípade, že sa rozvojový program koná v priestoroch zvolených objednávateľom, alebo sa koná online, cena za službu, produkt zahŕňa iba cenu rozvojového programu a výučbové materiály.
 2. Organizačné pokyny ohľadom konania rozvojového programu – miesto konania, čas konania a ostatné potrebné informácie o rozvojovom programe budú objednávateľovi oznámené najneskôr 7 (sedem) dní pred uskutočnením rozvojového programu a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v záväznej objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť program rozvojového programu.
 3. Cena za produkt s elektronickým obsahom, ako je napríklad online kurz, webinár, s prednahratým videom, zvukovým a textovým obsahom zahŕňa tieto Práva a obmedzenia:
  • spotrebitelia/užívatelia s prístupom do členskej sekcie, musia mať minimálne 18 rokov
  • spotrebiteľom/užívateľom sa udeľuje časovo obmedzené, nevýhradné, odvolateľné, neprenosné a nelicencovateľné právo na prístup k tej časti online kurzu, ktorá zodpovedá nákupu
  • časť online kurzu zodpovedajúca nákupu bude užívateľom k dispozícii, pokiaľ bude kurz udržiavaný Prevádzkovateľom, čo bude minimálne dva roky po zakúpení užívateľom
  • videá v kurze sú poskytované ako videostream a nie je umožnené ich stiahnuť a distribuovať ďalej bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
  • s pridelením prístupov do členskej sekcie sa Prevádzkovateľ zaväzuje udržiavať kurz aktuálny alebo ho udržiavať v súčasnej podobe

17. Predávajúci má právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť. Dôvody a podmienky pre odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby zo strany predávajúceho sú takéto:

  • ak v termíne splatnosti, ktorý je uvedený v zálohovej faktúre nebude zálohová faktúra uhradená
  • ak predávajúci zruší konanie rozvojového programu z dôvodu nedostatočného naplnenia kapacity rozvojového programu alebo v prípade objektívnej nemožnosti uskutočnenia rozvojového programu. Zaplatená cena za objednané služby bude objednávateľovi bez zbytočného odkladu v plnej výške vrátená.

18. Objednávateľ má právo od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby zo strany objednávateľa, vrátenie zaplatenej ceny za objednanú službu, resp. zaplatenie storno poplatkov sú takéto:

  • odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby bez storno poplatku je možné, ak objednávateľ doručí predávajúcemu písomné odstúpenie od tejto zmluvy najneskôr 7 (sedem) dní pred termínom uskutočnenia rozvojového programu
  • odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby so storno poplatkom vo výške 50% z výšky ceny za službu je možné, ak objednávateľ doručí predávajúcemu písomné odstúpenie od tejto zmluvy v čase kratšom ako 7 (sedem) dní pred termínom uskutočnenia rozvojového programu, ale najneskôr 48 (štyridsaťosem) hodín pred termínom uskutočnenia rozvojového programu
  • odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby so storno poplatkom vo výške 100% z výšky ceny za službu je možné, ak objednávateľ doručí predávajúcemu písomné odstúpenie od tejto zmluvy v čase kratšom ako 48 (štyridsaťosem) hodín pred termínom rozvojového programu
  • odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby bez storno poplatku je možné, ak objednávateľ zabezpečí za seba/za pôvodného účastníka náhradu a doručí predávajúcemu písomnú informáciu so zmenou mien účastníkov v objednávke, najneskôr 1 (jeden) deň pred termínom uskutočnenia rozvojového programu a dôjde k regulárnej platbe podľa bodu 9 až 11 týchto Všeobecných obchodných podmienok

19. Spotrebiteľ uzavretím zmluvy o poskytnutí služby, berie na vedomie a súhlasí, že v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) nemá okrem prípadov uvedených v bode 15. týchto Všeobecných obchodných podmienok právo odstúpiť od tejto zmluvy v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby v lehote 14 dní bez udania dôvodu, keďže ide o služby súvisiace s činnosťami, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť služby spotrebiteľovi v dohodnutom čase.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

 1. Predávajúci vystaví v príslušnej  výške dobropis podľa  ustanovení  týchto  Všeobecných obchodných podmienok a doručí  ho objednávateľovi, ak po  vystavení  riadneho  daňového  dokladu  (faktúry) niektorá  zo  zmluvných  strán odstúpi od zmluvného vzťahu upraveného týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami z akéhokoľvek dôvodu.
 2. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť  účastníka rozvojového programu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Objednávateľ, v prípade, že nie je priamo účastníkom rozvojového programu, je povinný zabezpečiť súhlas účastníka s tým, že z rozvojových programov môže byť vyhotovovaný fotografický alebo video záznam, však vždy za vzájomnej dohody s účastníkom, ktorý môže byť v reálnom alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb  internetu  alebo  iných  prevádzkových  služieb. 
 4. Účastník rozvojového programu berie na vedomie, že účasťou na rozvojovom programe udeľuje predávajúcemu konkludentný súhlas a tento účastník rozvojového programu súhlasí s tým, že z rozvojového programu môže byť vyhotovovaný fotografický alebo video záznam, na ktorom môže byť zachytená  jeho  podobizeň a/alebo  prejavy  osobnej  povahy a zároveň  udeľuje  predávajúcemu konkludentný súhlas s použitím tohto fotografického/video záznamu na komerčné účely (šírenie prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb).
 5. Práva duševného vlastníctva. Objednávateľ a účastník rozvojového programu berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany predávajúceho sú predmetom práv duševného vlastníctva predávajúceho. Za týmto účelom sa objednávateľ i spotrebiteľ výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií) materiálov.

  Online kurz je výlučne vo vlastníctve Predávajúceho a je chránený zákonom o autorských právach, ochranných známkach, patentoch, obchodných tajomstvách a iných právach na duševné vlastníctvo alebo vlastnícke práva.

  Žiadne právo, nárok alebo podiel na online kurze alebo na akejkoľvek jeho časti sa neprevádza na žiadneho účastníka ani objednávateľa a všetky práva, ktoré nie sú výslovne písomne udelené, si vyhradzuje Predávajúci, teda spoločnosť Espiral, s.r.o.. Názov spoločnosti, logo spoločnosti a všetky súvisiace názvy, logá, zobrazenia, názvy produktov a služieb, marketingové návrhy a slogany, sú ochrannými známkami spoločnosti. Objednávateľ ani účastník kurzu nesmie používať takéto značky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti Espiral, s.r.o..

 6. Ak má objednávateľ pochybnosti o správnosti alebo úplnosti poskytnutia služby, ktorú si objednal od predávajúceho, má právo podať písomnú reklamáciu. Písomnú reklamáciu je objednávateľ povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho zapísanú v Obchodnom registri. Predávajúci je povinný písomne poskytnúť objednávateľovi informáciu o spôsobe riešenia jeho reklamácie v lehote 30 (tridsať) dní od jej doručenia predávajúcemu.

OSTATNÉ DOJEDNANIA

 1. Zodpovednosť za chyby. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť, myslí sa tým napríklad doplniť chýbajúcu časť služby. Objednávateľ môže požadovať výmenu služby, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu poskytovanej služby.

  Dostupnosť webovej stránky – Spotrebiteľ/účastník zapojený do kurzu v online školiacom centre Espiral uznáva, že prenos údajov cez internet môže spôsobiť oneskorenia počas načítavania informácií z členskej sekcie webového portálu, a preto prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za omeškania, ktoré sú bežné pri používaní internetu. Účastník ďalej berie na vedomie a akceptuje, že webová lokalita nebude dostupná nepretržite dvadsaťštyri hodín z dôvodu takýchto oneskorení alebo oneskorení spôsobených aktualizáciou, úpravou alebo štandardnou údržbou webovej lokality Prevádzkovateľa.

  Prevádzkovateľ vynaloží komerčne primerané úsilie, aby umožnil prístup k online kurzu, s výnimkou plánovanej údržby a požadovaných opráv a s výnimkou akéhokoľvek prerušenia spôsobeného príčinami, ktoré sú mimo primeranej kontroly, alebo ktoré Prevádzkovateľ nemôže primerane predvídať.

 2. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi objednávateľom a predávajúcim sa riadia v prípadoch ustanovených v §261 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platný na území Slovenskej republiky a v ostatných prípadoch ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení platný na území Slovenskej republiky a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení.
 3. Komunikácia medzi objednávateľom a predávajúcim sa prioritne vykonáva formou e-mailovej komunikácie, ak v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak. E-mailová správa sa považuje za doručenú, ak je dostupný informačný údaj o tom, že príslušná správa bola adresátovi doručená na jeho e-mailovú adresu.
 4. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava. Vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa riadi zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v účinnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že druhá veta tohto ustanovenia 26. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.
 5. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.
 6. Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky, jednostranne zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní prevádzkovateľ na svojom webovom sídle, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. Prevádzkovateľ zverejní zmenu aspoň 7 (sedem) dní pred nadobudnutím jej účinnosti. Všeobecné obchodné podmienky v aktuálnom znení, sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy predávajúceho a objednávateľov, ktoré vznikli pred ich účinnosťou. Informácie poskytnuté objednávateľovi v právnom postavení spotrebiteľa podľa ustanovenia §3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. môžu byť v prípade zmluvných vzťahov uzavretých pred účinnosťou zmeny Všeobecných obchodných podmienok zmenené, len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 7. Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajoch objednávateľa ako dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení sú uvedené na webovom portáli predávajúceho, v časti „Kontakt“.
 8. Odoslaním záväznej objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť. Prípadné spory alebo nezhody medzi predávajúcim a objednávateľom budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodu zmluvných strán.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 09.12.2022.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.