KOUČING

KOUČING
REŠTART mysle, duše i tela

Koučujem jednotlivcov, tímy a páry

pre uľahčenie pozitívnej zmeny, zmenou v myslení.

Koučing je riadený rozhovor. Proces, ktorý koučovanému sprístupňuje jeho vnútorné zdroje, odkrýva plný potenciál. Potenciál, ktorý mu môže pomôcť žiť spokojný, zmysluplný a udržateľný život so zdravými vzťahmi.

V takomto rozhovore ide o partnerský a rovnocenný vzťah, založený na vzájomnej dôvere medzi koučom a koučovaným, slúžiaci na rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnutie vytýčených cieľov partnera/klienta.

V koučingu sa orientujeme na budúcnosť

Pomáhame spoluvytvárať priestor uvedomenia a učenia, používaním silných otázok, koučovacích nástrojov a techník. Partnera/klienta sprevádzame k tomu, aby našiel vieru vo svoje schopnosti nachádzať riešenia a získal tak pevnú pôdu pod nohami. Aby nadobudol nový, prospešný pohľad na situáciu, v ktorej sa ocitol. Aby tiež prebral zodpovednosť za svoj osobnostný rast a napĺňanie vlastných cieľov.
Profesionálny koučing stojí na koučovacích kompetenciách a riadi sa etickým kódexom.

Životný progres

Osobná spokojnosť

Kontinuálny rast

Koučing je metóda, ktorá skutočne podporuje dosiahnutie neobvyklých výsledkov, vychádzajúcich z cieľov a následne akčných, strategických krokov, ktoré si, ako koučovaní nastavíte. Prihliada na vaše predstavy a vašu jedinečnosť, ako i na to, čo ste sami ochotní pre dosiahnutie svojho cieľa urobiť. Koučovanie pomáha preklenúť priepasť medzi tým kde sa nachádzate a kde si prajete byť vo svojom osobnom a profesijnom živote. 

Takýto špecifický – koučovací rozhovor nám osvetľuje situácie, umožňuje uvidieť ich z iných uhlov pohľadu. Ponúka možné riešenia aj náročných situácií a problémov v osobnej, pracovnej či finančnej, partnerskej, rodinnej a inej oblasti. Pomáha nám pochopiť skryté súvislosti, odhaliť vnútorné, či vonkajšie prekážky a dynamiku vzťahov v rodine, v práci, či inej skupine alebo systéme, ktorá je vedomiu utajovaná a teda ju nie je jednoduché (najmä sami pred sebou) pomenovať slovami.

Umožňuje nám uvidieť nové možnosti a postupy ako dosiahnuť naše ciele, znova získať schopnosť vlastnej motivácie, získať vnútorný pokoj, či iný želaný stav. Ako koučovaní potrebujete vnímať, že dosiahnutie cieľa si vyžaduje z vašej strany skutočné nasadenie, čas, energiu a osobný záväzok. V prípade partnerského koučovania, či koučovania rodiny, úsilie o dosiahnutie cieľa na strane všetkých členov rodiny. V prípade tímového koučovania – tímový záväzok. Či už pre dosiahnutie pracovného cieľa a výsledku, alebo rozvoj tímu, budovanie vzťahov na pracovisku.

 
“Zo skúseností mám dôvod veriť v to, že každý z nás disponuje unikátnym zložením osobnostných kvalít, s ktorými máme potenciál stať sa jedinečným dizajnérom svojho zmysluplného a spokojného života.”
Je to taký “Magic”,… neuveriteľné, stáva sa mi až závislosťou sledovať a žasnúť, čo taká ľahká, oslobodená myseľ dokáže.
 

TÍMOVÝ KOUČING pre power team

Transformujte váš tím s tímovým koučovaním: Vyšší Výkon – Silnejšia Spolupráca – Výnimočné Výsledky!

Tímové koučovanie je proces, počas ktorého sa pracuje s celým tímom počas viacerých stretnutí. Cieľom je pomôcť tímu dosiahnuť lepší výkon prostredníctvom lepšej komunikácie, rozvoja spolupráce, identifikácie a riešenia problémov, zvýšenia produktivity a celkovej efektívnosti tímu. Ide o formu podpory, pomocou ktorej sa jednotlivci v skupine/tíme efektívne posúvajú vpred, učia a rozvíjajú svoje schopnosti, vedomosti a potenciál.

Proces tímového koučovania, uplatnenie rozvojových nástrojov a techník, sa môže líšiť v závislosti od potrieb tímu a jeho cieľov.

V rámci cyklu (príklad 6 stretnutí) tímového koučovania si tak ako vycibríte líderske zručnosti, osvojíte si základné princípy koučovacieho myslenia a koučovacie zručnosti pre excelentnú tímovú spoluprácu.

Čo je úžasné na tímovom koučovaní je to, že je interaktívne a zahŕňa celý tím.

Týmto spôsobom sa zameriavame na rozvoj komunikácie, kritické, strategické a kreatívne myslenie, rozvoj tímových schopností. Účinne pôsobíme na skupinovú/tímovú dynamiku a dosiahnutie synergie medzi členmi tímu.

To vám pomôže dosiahnuť maximálny výkon a úspech.

Samo-riadiace tímy

Uplatňovanie koučovacích princípov, je nevyhnutnou kompetenciou spoločností, ktoré majú ambíciu stať sa organizáciou so živými, seba-riadiacimi sa celkami, ktoré sa orientujú na realizáciu svojho potenciálu, a ktoré sú poháňané vyšším zmyslom.

Najvyšší stupeň spolupráce tímov je seba-riadenie. Avšak bez zavedenia princípov koučovania do organizácie a schopnosti seba-regulácie, seba-manažment nie je plne možný.

Samo-riadiace tímy majú profesionálnu slobodu, s osobnou zodpovednosťou.

Aké sú výhody koučovacej kultúry v slobodnej či otvorenej firme?

1) Koučing je najúčinnejším opatrením v časoch zmien a transformácie organizácie ako i spoločnosti, v ktorej žijeme – zmeny sú vítané ako výzvy, bez strachu z chýb a zlyhaní.

2) Koučing vytvára kultúru neustáleho učenia a rastu.

3) Je dokázané, že učenie sa koučovacím kompetenciám, pomáha osvojiť si zručnosti pôsobivej otvorenej komunikácie, až na majstrovskej úrovni.

Koučing tak významne prispieva k úspechu na úrovni jednotlivcov, tímov i celej organizácie.

Pozitívne presahuje do osobných vzťahov, do celej spoločnosti, v ktorej sa pohybujeme.

4) Plynule podporuje prechod na “TEAL” – samo – riadiacu organizáciu, slobodnú firmu.

Takže prečo nevyužiť výhody tímového koučovania?
 
Zlepšite výkon vášho tímu a dosiahnite výnimočné výsledky s tímovým koučovaním – Krokujte s nami k Výnimočnosti!”
Zodpovednosti a kompetencie

Pre vyjasnenie očakávaní a hraníc zodpovedností uvádzam, čo je a čo nie je mojou zodpovednosťou kouča, v procese tímového koučovania vášho TÍMU, v rámci dosahovania vašich cieľov. A taktiež, že určitá zodpovednosť zostáva na vašej strane.

Mojou zodpovednosťou je:
 • strážiť a usmerňovať proces
 • vytvárať bezpečné prostredie plné dôvery pre otvorenú a efektívnu komunikáciu, tvorivú spoluprácu
 • dať vašej komunikácii produktívny charakter
 • uľahčovať tímovú dynamiku, vrátane rozvoja dôvery, otvorenosti, zodpovednosti a zapojenia všetkých členov tímu
 • pomáhať definovať a dosahovať vaše spoločné ciele a očakávania
 • ponúkať rôzne nástroje a techniky, ktoré pomôžu vášmu tímu zlepšovať schopnosti: komunikovať, spolupracovať a riešiť konflikty. A posunú vás rýchlejšie k cieľom
 • zabezpečiť to, aby ste sa sami a dobrovoľne dohodli na obsahu tímových koučovaní a na výsledkoch cieľov, ktoré chcete dosiahnuť
Tímový koučing, tréning, teambuilding
 • uľahčovať plánovanie a riadenie tímových stretnutí, vrátane spravovania agendy a zabezpečenia harmonického priebehu diskusií
 • pomôcť vám sprístupniť vaše zdroje (talenty a silné stránky, skúsenosti a znalosti), ktoré už dnes máte
 • sprevádzať v poskytovaní správnej konštruktívnej spätnej väzby a podporovať vyvážené a produktívne vzťahy v tíme
 • pomáhať s identifikáciou a riešením potenciálnych konfliktov a prekážok, ktoré bránia dosahovaniu cieľov tímu

 • dodržiavať etické princípy a riadiť sa kompetenciami tímového kouča

 

Budem ponúkať rozvojové nástroje a know-how k témam, ktorá vás zároveň zocelia v riadení jednotlivcov a vám pridelených tímov, v riadení modernej organizácie. Také znalosti, ktoré vám pomôžu spolu objavovať tie najlepšie riešenia.

Tento rozvoj bude mojou odpoveďou na vaše požiadavky a zistené potreby.

Príklad:

 • Rozvoj tímového vedenia – pomoc pri zlepšovaní vašich schopností viesť tím efektívne a dosiahnuť stanovené ciele.
 • Skupinová dynamika – porozumenie dynamike tímu, ako aj identifikácia a riešenie konfliktov a problémov, ktoré môžu v tíme vzniknúť.
 • Rozvoj komunikácie – podpora vytvárania otvoreného a efektívneho komunikačného prostredia v tíme. Poskytovanie a prijímanie správnej spätnej väzby, vedenie hodnotiacich rozhovorov.
 • Rozvoj spolupráce – pomoc pri budovaní tímovej kultúry založenej na spolupráci, dôvere a vzájomnej podpore.
 • Plánovanie a strategické myslenie – pomoc pri stanovovaní, vypracovaní cieľov a stratégií tímu a monitorovanie ich realizácie. S cieľom formulovať a dosahovať svoje ciele rýchlejšie a spoľahlivo.
 • Riešenie problémov – poskytovanie nástrojov a techník na riešenie problémov v tíme a dosahovanie kreatívnych riešení.
 • Manažment zmien – pomoc pri riadení zmien v tíme a prispôsobovaní sa novým podmienkam.
 • Získavanie informácií a analýza zo stretnutí – reflexia tímovej výkonnosti na základe ktorej sa robia odporúčania, stanovujú akčné kroky pre zlepšenie.
 
V mojej zodpovednosti a ani kompetencii kouča nie je:
 • Dávanie rád – ako kouč nebudem ponúkať a navrhovať riešenia vašej situácie. Moje zameranie je viac na efektívne pýtanie sa a rozvoj postojov a schopností tímu, nie na poskytovanie riešení konkrétnych problémov.
 • Konkrétne rozhodovanie za tím – mojou úlohou je pomáhať tímu v procese rozhodovania a nie nahrádzať manažéra/lídra. Som partnerom v diskusii, ktorý pozýva do spoluvytvárania procesu všetkých účastníkov koučovania.
 • Vedenie zápisov – nezachytávam každý detail stretnutí tímu. Moja dôležitá úloha spočíva vo vedení procesu a vedení tímu, nie v dokumentovaní všetkých konverzácií. Poznámky zachytáva poverený člen tímu. Ideálne sa striedajú.

Toto všetko je vo vašej zodpovednosti. 

Rozvojom cez tímové koučovanie, si vylepšíte vaše stratégie a riešenia aj tých najviac zložitých tém. Získate nové poznatky a zručnosti a  naučíte sa, ako ich sprostredkovať aj vašim ostatným tímom.

 

Koučujem jednotlivcov, ako i tímy. Špecializujem sa na tieto oblasti:

 • Strategic Leadership Coaching ⇒ Strategické koučovanie CEO,  vrcholového manažmentu – Dosahujte strategické ciele rýchlejšie a bez prekážok – “Boostujte” výkonnosť tímov svojej spoločnosti
 • Výkonnostný koučing – dosahovanie ambicióznych cieľov s ľahkosťou

 • Koučovanie vysoko-výkonnych tímov – pochopenie agility, tímovej dynamiky a výkonu

 • Zvládanie stresu a konfliktných situácií vo vzťahoch – nevedomé vzorce v komunikácii a tímová spolupráca
 • Emocionálna inteligencia – pokročilé “Human skills”

 • Všímavosť a súcit – “Mindfulness & Compassion” v Leadershipe budúcnosti
 • Rovnováha medzi prácou a životom
 • Zmysel existencie – prístup “body-experience”
 • Osobnostný a duševný rozvoj
 • Zdravý životný štýl a nastolenie rovnováhy
 • Vytváranie rovnováhy a obnovenie lásky v rodinnom systéme

Buďte tvorcom. Staňte sa dizajnérom, architektom svojho života.

Moje vzdelanie

Vyštudovala som certifikovaný, celosvetovo uznávaný výcvik profesionálneho ICF kouča, niekoľko výcvikov koučovania tímov v praxi a systemický koučing. Neustále a rada sa vzdelávam.

Aktuálne som držiteľkou certifikácie Professional Certified Coach (PCC) od Medzinárodnej federácie koučov (ICF), s viac ako 1300 hodinami skúseností s koučovaním a 250+ hodinami špecifického vzdelávania v oblasti koučingu. Na Slovensku je aktuálne PCC koučov 34 a MCC 4.

Okrem koučovacích výcvikov, mám dnes absolvovaných tiež 900+ hodín iného odborného, certifikovaného vzdelávania. Spomeniem niektoré z nich:

 • Metóda zážitkovej pedagogiky
 • Emocionálna inteligencia a kompetencia
 • Practitioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP) licencovaný Richardom Bandlerom
 • Transakčná analýza
 • Intenzívny tréning Mentálnej a spirituálnej onko-psychológie, za účelom profesionálneho emočného sprevádzania onkologicky chorých
 • REBT Practitioner
 • EFT / TFT Tapping Master Practitioner

Kvalitné manažérske vzdelanie som získala na Vysokej škole manažmentu | City University of Seattle programs, v odbore Podnikový manažment a marketing.

Milujem vlastný seba-rozvoj, preto sa kontinuálne vzdelávam a učím od tých najlepších svetových mentorov a lídrov v odbore. V roku 2022 som obhájila titul MBA Profesionálneho koučovania, so záverečnou prácou na tému “Využitie NLP metaprogramov reči pri profesionálnom koučovaní.”

V 4/2023 som doštudovala Akadémiu projektového manažmentu, kde som sa učila novým trendom v riadení projektov. Cieľom je čo najviac porozumieť prostrediu a situáciám, v ktorých sa pohybujú moji klienti a obchodní partneri. Osvojiť si projektové myslenie, aplikovateľné do akéhokoľvek odboru a zamerania organizácie.


Ako vám viem pomôcť JA?

Prineste svoju vášeň svetu. Vášeň je vašou hybnou silou.

ERIKA FEKETOVÁ, PCC (ICF)
ERIKA FEKETOVÁ, PCC (ICF)

Čo ak mojim sprevádzaním...?

kouč

Ako to následne bude prebiehať:

KROK #1 Vytváranie dohody
Espiral_mail_kontakt

Kontaktujem vás a preberieme možnosti

Bezodkladne vám príde potvrdenie o zakúpení koučingu /prosím skontrolujte si aj priečinok pre nevyžiadanú poštu a reklamu/

Spravidla do 48h vám zavolám alebo pošlem osobný email, kde vám:

 • doplním všetky potrebné informácie k priebehu a miestu koučovacieho sedenia
 • ponúknem termíny na koučovanie
 • predostriem formy koučovania: osobne/online Zoom
 • p.p. ponúknem pomôcku na prípravu pred koučovaním
KROK #2 KOUČING
Erika_Espiral_individuálny koučing

Koučing osobne alebo na diaľku

Stretneme sa v dohodnutom termíne a čase (60/90min/120 minútové sedenie)

Preferujete osobný alebo online koučing?
Svoje služby prispôsobím presne vašim potrebám.

Osobne v ESPIRAL, Priemyselná 8, Bratislava, 3.p 

alebo

Online  cez Zoom/Teams/Skype
Telefonicky, e-mailom

KROK #3 SLUŽBA
Espiral_SolutionFocus_Coaching

Samotné koučovanie

Pustíme sa do samotného procesu, ktorý bude o vás a pre váš život po akom túžite. Zacielime na vašu “Želanú budúcnosť”.

Náš koučovací rozhovor môže byť vysoko efektívny dokonca aj počas jediného stretnutia a dokáže u vás vytvoriť udržateľné a trvalé výsledky bez toho, aby proces koučovania automaticky musel mať niekoľko pokračovaní.

ZVLÁDNITE KAŽDÚ OBLASŤ SVOJHO ŽIVOTA

Nájdime spolu riešenia, ktoré budú vyhovovať vášmu času, vášmu životnému štýlu aj vášmu rozpočtu.