Koučing

 

Pomôžem si definíciou Medzinárodnej federácie koučovania (ICF), organizáciou s viac ako 25-ročnou tradíciou, ktorá definuje koučing ako partnerstvo s klientom, jedným alebo viacerými, v podnetnom a kreatívnom procese, ktorý podnecuje premýšľanie a inšpiruje človeka k tomu aby maximalizoval svoj osobný aj profesionálny potenciál. [ICF]

Čo je koučing

Pre bližšie vysvetlenie, koučing je riadený rozhovor s cieľom naplniť vopred stanovené ciele koučovaného. Proces, ktorý koučovanému sprístupňuje jeho vnútorné zdroje, teda predtým nevyužité zdroje predstavivosti, produktivity a vedenia. Potenciál, ktorý mu môže pomôcť žiť zmysluplný, spokojný a udržateľný život so zdravými vzťahmi.

V takomto rozhovore ide o partnerský a rovnocenný vzťah, založený na vzájomnej dôvere medzi koučom a koučovaným, slúžiaci na rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnutie vytýčených cieľov klienta.

V koučingu sa orientujeme na budúcnosť. Pomáhame spoluvytvárať priestor uvedomenia a učenia, používaním silných otázok, koučovacích nástrojov a techník. Klienta sprevádzame k tomu, aby našiel vieru vo svoje schopnosti nachádzať riešenia a získal tak pevnú pôdu pod nohami. Aby nadobudol nový, prospešný pohľad na situáciu, v ktorej sa ocitol. A aby tiež prebral zodpovednosť za svoj osobnostný rast a napĺňanie vlastných cieľov.

 

Biznis - Kariérny - Životný a partnerský koučing

Biznis koučing (individuálny/tímový)

Koučovanie vrcholového manažmentu, strategické koučovanie

Výkonnostný koučing

Koučovanie vysoko-výkonnych tímov – pochopenie tímovej dynamiky a výkonu

Interpersonálne vzťahy

Work – life balance

Kariérny koučing

Transformačné rozhovory

Motivácia v pracovnom i osobnom živote

Sebauplatnenie, sebarealizácia – talenty a silné stránky

Work – life balance

Životný, partnerský koučing

Zmysel existencie, IKIGAI

Osobnostný a duševný rozvoj

Zdravý životný štýl a nastolenie rovnováhy

Vytváranie rovnováhy a obnovenie lásky v rodinnom systéme

Ponuka - koučing | Kontaktujte nás

 

Koučing - moderná rozvojová metóda

Koučing je metóda, ktorá skutočne podporuje dosiahnutie neobvyklých výsledkov, prihliada na predstavy a jedinečnosť klienta, ako i na to, čo je sám ochotný pre dosiahnutie svojho cieľa urobiť. Koučovanie pomáha preklenúť priepasť medzi tým kde sa klient nachádza a kde si praje byť vo svojom osobnom a profesijnom živote.

Takýto špecifický – koučovací rozhovor osvetľuje situácie, umožňuje uvidieť ich z iných uhlov pohľadu. Ponúka možné riešenia aj náročných situácií a problémov v osobnej, pracovnej či finančnej, partnerskej, rodinnej a inej oblasti. Pomáha pochopiť skryté súvislosti, odhaliť vnútorné, či vonkajšie prekážky a dynamiku vzťahov v rodine, v práci, či inej skupine alebo systéme, ktorá je vedomiu utajovaná a teda ju nie je jednoduché, najmä sami pred sebou, pomenovať slovami.

Umožňuje uvidieť nové možnosti a postupy ako dosiahnuť ciele, znova získať schopnosť vlastnej motivácie, získať vnútorný pokoj, či iný želaný stav. Klient v individuálnom koučovaní potrebuje vnímať, že dosiahnutie cieľa si vyžaduje z jeho strany skutočné nasadenie, čas, energiu a osobný záväzok. V prípade partnerského koučovania, či koučovania rodiny, úsilie o dosiahnutie cieľa na strane všetkých členov rodiny. V prípade tímového koučovania – tímový záväzok. Či už pre dosiahnutie pracovného cieľa a výsledku, alebo rozvoj tímu, budovanie vzťahov na pracovisku.

Profesionálny koučing stojí na koučovacích kompetenciách a riadi sa etickým kódexom.

Čo nie je koučing

Koučing nie je:

  • terapia, keďže koučovanie sa nezaoberá minulosťou, nejde do hĺbky vzťahov a podstaty, nehľadá príčiny, ale riešenia.
  • poradenstvo, ktoré prináša rady a návrhy na možnosti a spôsob ako vyriešiť situáciu. Koučovaní klienti sa sami rozhodujú, určujú si priority, definujú konkrétne ciele, objavujú riešenia a preberajú za svoje rozhodnutia zodpovednosť.
  • tréning alebo trénovanie schopností a zručností, nakoľko koučing stavia na partnerskom prístupe, teda princípe partner : partner, cieľ si stanovuje klient sám.
  • mentoring, mentorovanie človekom, ktorý je v danej oblasti skúsený, či dokonca jedným z najlepších špecialistov, ktorý odovzdáva svoju skúsenosť, svoje vedomosti. Kouč verí v klientove schopnosti a potenciál, v to, že pozná oblasť, v ktorej potrebuje pomoc, vie si nájsť, vyvinúť riešenia, má na to všetky zdroje a nepotrebuje nič dodávať z vonku.

 

 

Neprehliadnite ďalšie informácie:

Kto je to kouč?   |   Komu je koučing určený?   |   V čom môže byť kouč/koučing konkrétne nápomocný?   |   Ponuka - koučing

 

DOTAZNÍK

Som vhodný klient pre koučovanie?