OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov. Informovaný súhlas GDPR

GDPR

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU ESPIRAL, s.r.o.

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačných systémov je obchodná spoločnosť Espiral, s.r.o., so sídlom: Kosodrevinová 46, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri v Bratislave I., oddiel: Sro, vložka č.: 73655/B konajúca prostredníctvom: Erika Feketová, konateľ, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu www.espiral.sk, na ktorých je zverejnená ponuka služieb a aj prostredníctvom ktorého, môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe služby, či tovaru.

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môže dotknutá osoba kontaktovať aj na e-mailovej adrese: erika.feketova@espiral.sk (ďalej len „Spoločnosť“) Kontaktné údaje prevádzkovateľa a adresa na zasielanie písomností: Espiral, s.r.o., Kosodrevinová 46, 821 07 Bratislava, telefonický kontakt: +421 903 221 950, emailový kontakt: erika.feketova@espiral.sk, office@espiral.sk.

Zásady spracúvania osobných údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou. 

Od 24.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 24.05.2018.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá je objednávateľom alebo osoba, ktorá sa má zúčastniť školenia, tréningu, workshop-u, koučingu, rozvojového programu (ďalej len školenie) osobne/online, alebo si objednala produkt (e-book, w-book, audio/video nahrávky ai) na základe záväznej objednávky objednávateľa, tzn. účastník školenia a osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracováva (ďalej len „dotknutá osoba“).

Prevádzkovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe informácie, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 18/2018 Z.z.“).

Čo to pre vás a vaše osobné údaje stručne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies – tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj.  Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj. 

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. Výhodou je, že na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.  Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: erika.feketova@espiral.sk a najneskôr do 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty.

Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali iba relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, w-Book, e-Book video zdarma, prístup do online kurzu, tréningu, workshopu, webinára a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne slúžia pre váš osobnostný rozvoj a skvalitnenie vášho života. Vaše údaje sú u nás v bezpečí, pretože nám na našich klientoch a obchodných partneroch nesmierne záleží a taktiež preto, že to ukladá zákon. 

Na aké účely tieto informácie o vás používame? Na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť Espiral, s.r.o., Kosodrevinová 46, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri v Bratislave I., oddiel: Sro, vložka č.: 73655/B, konajúca prostredníctvom: Erika Feketová, konateľ, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu , a to najmä, ale nielen www.espiral.sk  (ďalej len „webový portál“). Na webovom portáli je zverejnená ponuka služieb, tovarov, prostredníctvom ktorého, môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe služby, tovaru. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môže dotknutá osoba kontaktovať aj na e-mailovej adrese: erika.feketova@espiral.sk (ďalej len „Spoločnosť“).

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári pri platených online kurzoch na webovom portáli.

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – potrebné na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov; z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; 

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; 

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; 

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Osobné údaje zadávané na uvedených webových portáloch pri balíčku noviniek zdarma, kde prvou novinkou je zasielaný e-book/w-book zdarma:

e-mail – na účel zasielania balíčku noviniek zdarma, o ktorý ste prejavili záujem – na váš e-mail je postupne uvoľňovaný obsah balíčku noviniek zdarma, ktoré sú definované pri zadávaní vášho e-mailu ako aj v potvrdzovacom e-maile. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári plateného digitálneho produktu alebo služby na webovom portáli espiral.sk:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka = oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (platený e-book), aktualizácia informácií a nového obsahu v e-booku, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; 

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; 

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Osobné údaje zadávané na webovom portáli www.espiral.sk:

e-mail – na účel vstupu členskej sekcie pozostávajúcej z tréningu zdarma a ďalších podobných noviniek, o  ktorých ste informovaný pri zadávaní vášho e-mailu ako aj v potvrdzovacom e-maile.) – na váš e-mail je zaslaný odkaz umožňujúci prístup k obsahu videí a ďalších noviniek a informácie súvisiace s online vzdelávacím programom. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje zadávané v žiadosti o odber noviniek na webovom portáli:

meno, e-mailová adresa – doručovanie marketingových informácií, ktoré sú súčasťou „newslettera“, o ktoré ste prejavili záujem pri udelení vášho súhlasu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel do odvolania vášho súhlasu, no max. po dobu 5 rokov. 

Osobné údaje zadávané na webovom portáli www.espiral.sk,v objednávkovom formulári:

prihlášky na živý tréning (tréningy zamerané na osobnostný rozvoj, koučing, programy zážitkovej pedagogiky) – pri zadávaní údajov vás môže presmerovať aj na podporné predajné webové portály, patriace www.espiral.sk:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka, zabezpečenie chodu vzdelávacieho podujatia = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze

e-mail, mobilné číslo – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky vstupenky, doručenie vstupenky na živý tréning, aktualizácia informácií o živom tréningu, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; 

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov a služieb  prevádzkovateľa zameraných na oblasť, v ktorej bol zákazníkovi poskytnutý osobnostný rozvoj a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; 

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky, pripomienky pred živým tréningom a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka = právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

platobné údaje – technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Odporúčania na služby a produkty na webových portáloch:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše služby a produkty, uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie z webových portálov stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme, ak pôvodná písomná dohoda nenesie trvalý súhlas. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku, nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Komentáre na našich webových portáloch: 

Ak komentujete na našich webových portáloch, Linkedin, FB stránkach, instagrame, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely.

Svoj súhlas môžeš kedykoľvek odvolať. 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. 

Vaše údaje sú u nás v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – zamestnanci či sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu. Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Od 24.05.2018 máme vypracovaný a pravidelne robený dohľad na posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov advokátskou kanceláriou Semančín & Partners. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: 

Kontaktná osoba: Erika Feketová, e-mail: erika.feketova@espiral.sk.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností. 

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov.

Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný
e-mail: 
erika.feketova@espiral.sk.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. 

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných  údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 24.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Náš tím tvoria externí partneri:

Účtovnícke a ekonomické služby nám poskytuje spoločnosť WELLBENS.  Okrem toho patria medzi ich hlavné činnosti spoločnosti WELLBENS aj
poradenstvo v otázkach sociálneho zabezpečenia, daňového poradenstva, a to hlavne s dôrazom na
medzinárodné daňové právo, daňové kontroly, transferové oceňovanie a transakčné poradenstvo.

Komunikácia medzi nami, ktorá obsahuje aj vaše osobné údaje – zo zákonných dôvodov týkajúcich sa obchodnej činnosti, funguje cez zabezpečené prístupy. Účtovnícky systém je rovnako tak zabezpečený. Medzi nami je uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, s ktorou je uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Nikto ďalší nemá prístup k vašim osobným údajom rozšírenejším o vaše meno. Lektori poznajú vaše meno, nakoľko vás počas tréningu ním oslovujú. Avšak ho nijakým spôsobom nearchivujú, ani ním nenakladajú.

Viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google drive (cloudové služby) – https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

MailerLite (e-mail marketing) – https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance  

Superfaktura.sk (online fakturácia) – GDPR: 10 + 1 najčastejších otázok a odpovedí 1/2 – SuperFaktura.sk

Stripe (platobná brána) – Security at Stripe | Stripe Documentation

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť. 
Výnimkou sú príjemcovia, teda sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 24.05.2018

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Espiral, s.r.o.®
Erika Feketová, MBA, PCC
Email: erika.feketova@espiral.sk
Mobil: +421 903 221 950