Blog

Ako byť magický/charizmatický v každej situácii?

Rozlúštenie kódu charizmy
Komunikácia / Charizma / Transformácia / Vodcovstvo

Ako byť magický/charizmatický v každej situácii?

Vezmite si príklad Nelsona Mandelu. Napriek desaťročiam väznenia, si zachoval charizmu a stal sa ikonou.

Jeho tajomstvo? Zaobchádzal s každým s úctou, či to bol prezident alebo väzenský strážca. Svojou charizmou zmenil svet.

To kým sme, je posolstvo! A mať charizmu, znamená mať viac vplyvu viac triumfov, viac úspechu.

Čo to je charizma?

Charizma je osobnostná vlastnosť, ktorá sa prejavuje schopnosťou jednotlivca inšpirovať, ovplyvňovať a priťahovať pozornosť ostatných ľudí.

Charizmatické osoby majú často zrelú úroveň sebavedomia, sú presvedčiví v komunikácii a oplývajú vlastnosťami, ktoré ich robia príťažlivými pre iných.

Tí, ktorí majú charizmu, dokážu ľahko nadviazať kontakt s ľuďmi, ovplyvňovať ostatných a napĺňať ich vlastným odhodlaním a energiou. Taktiež majú väčšiu schopnosť motivovať iných a dosiahnuť spoluprácu.

Dobrá správa je, že charizmu môže v sebe rozvinúť každý.

Mýtus, že charizma je vrodená, už bol vyvrátený.

Na charizmu sa dnes dívame ako na správanie. A tak, ako slušnému správaniu, tak charizme sa dá naučiť. Dôležitý je však zámer, motív, či chceme naozaj charizmatickými byť, alebo chceme tak len pôsobiť na iných.

↳ Je to porovnateľné s tým, či chceme byť spokojní a radostní naozaj, alebo chceme spokojne a radostne len pôsobiť.

Charizma môže byť teda prirodzená → vrodená, ale dá sa aj rozvíjať a zlepšovať prostredníctvom tréningu a práce na sebe samom → získaná.

Charizmatická osobnosť a jej prejavy v kocke:
 1. Charizmatický človek prejavuje úprimný záujem o nás, svojich komunikačných partnerov, nechá nás vyniknúť.
 2. Aktívne počúva, plne a vedome sa sústredí, keď sa mu prihovárame a to, že sa o nás zaujíma naozaj, vidíme vo verbálnom i neverbálnom prejave.
 3. Účinnými otázkami posúva rozhovor ďalej, smerom k nám, povzbudzuje nás, aby sme rozprávali ďalej to, čo je pre nás dôležité. Neodvádza pozornosť od témy smerom k sebe.
 4. Reflektuje a objasňuje, sumarizuje a oceňuje naše úsilie riešiť. Prejavuje porozumenie voči tomu, čo cítime, nehodnotí nás a neposudzuje ani naše skutky, či myšlienky. Zásadne nás neopravuje a nepoučuje, nemudruje a neponúka nevyžiadané rady.
 5. Má hypnotizujúce čaro, nespúšťa z nás pohľad a dáva nám pocítiť, že sme výnimočná osobnosť.
 6. Charizmatický človek dokonale cíti náš intímny priestor, je uvoľnený, miluje inteligentný humor, rád sa zasmeje aj na sebe.
 7. Charizmatický človek dobre pôsobí na pohľad, tak ako o druhých, aj o seba sa stará rád, vie sa pružne a dobre rozhodovať. Áno, aj toto druhým imponuje.

Cvičenie č.1 – Sebareflexiou k sebapoznaniu

Odpovedzte si na otázky:

 • V akých situáciách sa najčastejšie prejavuje moja charizma?
 • Pri čom sa aktivuje moje charizmatické správanie ľahko?

Ako môžeme podporovať a rozvíjať svoje charizmatické správanie?

↳ Pozorovaním a modelovaním vlastností, aké sú typické pre charizmatického človeka.

Poznanie tajomstva charizmy

To či svojou osobnosťou okúzlime, súvisí s kompetenciou vo viacerých oblastiach.

Tu je príklad niektorých z nich:

 • Sebadôvera, poznanie vlastnej hodnoty, vlastných talentov
 • Prvý dojem, dôvera a sebadôvera, schopnosť  zaujať
 • Vnútorná pohoda, flexibilita, pozitívne vyžarovanie, láskavosť
 • Odbornosť a kultivovanosť vyjadrovania
 • Autentický body image, úprava, detaily – osobný štýl
 • Mimika, očný kontakt – uvoľnenosť, úsmev J
 • Paralingvistika – hlasitosť, dynamika reči, dýchanie
 • Reč tela (postoj, pohyb tela a gestá ) a podanie ruky

Podanie ruky – ako je to správne?

 • Udržujme priateľský očný kontakt
 • Usmievajme sa
 • Načiahnime suchú ruku
 • Dotknime sa dlaň na dlaň, neuchopme/nepodávajme iba prsty
 • Ego (potreba uspieť, vyznieť) nechajme doma
 • Majme pevné zápästie a uvoľnený lakeť
 • Potrasme rukou od lakťa, nie celým ramenom; Potrasme 3x a dosť
 • Nazrkadlime a potom už nezvyšujme stisk ruky, udržujte stály tlak
 • Jedna ruka stačí (druhou rukou sa nedotýkajme ramena, paže ani dlane)
 • Dodajme slovné ocenenie: Teší ma, rád som Vás spoznal, opäť videl
 • Úklon hlavy a úsmev slovám zodpovedá

Rozlúštenie kódu charizmy: Ako byť magický v každej situácii?

Tu je tajomstvo charizmy v jednej vete:

Charizma nie je o tom, kým ste, ale o tom, ako sa správate k ostatným!

Ako teda môžete začleniť toto tajomstvo do svojho života?

Tu je 5 krokov:

 1. Prejavujte úprimný záujem o ľudí. Počúvajte aktívne, teda pýtajte sa. A snažte sa porozumieť.
 2. Necestujte v myšlienkach v čase. Buďte prítomní. [Ak myslíte na niečo iné, alebo si pripravujete, čo sa spýtate, odpoviete – už ste odpojení]
 3. Udržujte priateľský očný kontakt a úsmev. Buďte “živí” v pohľade. Ukážte, že ste otvorení a prístupní aj odlišným názorom.
 4. Používajte reč tela, ktorá vyžaruje sebadôveru a pokoj. Držte sa vzpriamene, gestá robte uvážlivo.
 5. Hovorte jasne, zrozumiteľne a s presvedčením. Čím pokojnejšia bude vaša reč, o to lepšie viete prispôsobiť svoj hlas obsahu a situácii.

Keď budete tieto kroky praktizovať, zistíte, že ľudia prirodzene reagujú na vašu charizmu.
Zaujmete ich pozornosť, získate si rešpekt a dôveru.

Charizma funguje, pretože odzrkadľuje tieto 3 kľúčové princípy:

 1. 🗝 Rešpekt – Keď prejavujete úctu k druhým, získavate ich rešpekt späť.
 2. 🗝Empatia – Keď sa snažíte porozumieť ostatným, vytvárate silné emocionálne spojenie.  
 3. 🗝Dôvera – Keď vyžarujete sebadôveru a odhodlanie, ľudia vám dôverujú a chcú vás nasledovať.

Láka vás zistiť, ako blízko máte k charizmatickej osobnosti?

Poďte si spraviť cvičenie č.2:

Technika P-O-K-R-O-K nám  zabezpečí  priateľskejšiu a vnímavejšiu reč tela, pripraví „pôdu“ pre budovanie dôvery.

P   –     pousmiatie

O   –     otvorený postoj

K   –     konverzácia s naklonením

R   –     ruka

O   –     očný kontakt

K   –     kývnutie

Uplatňujete pri rozhovore Techniku POKROK?

Aká je miera uplatnenia nasledujúcich foriem správania, u vás?

↳ Nakreslite si škálu (ku každej forme správania P-O-K-R-O-K) od 1 do 10, kde 10 je najvyššia miera uplatnenia.

Uvidíte ako na tom ste a môžete si dať výzvu, kam chcete svoje zručnosti rozvinúť.

PPousmiatie – Usmievam sa rád a často, rozoznávam kedy je to v situácii vhodné?

OOtvorený postoj – Môj hrudník, moje dlane smerujú k osobe, s ktorou hovorím?

K Konverzácia s naklonením – Prejavujem autenticky svoj záujem o človeka?

RRuka – Podávam ruku správne? Využívam dotyk pre povzbudenie, uistenie, pohladenie? Sú moje dlane odkryté keď som v rozhovore?

O Očný kontakt – Udržujem priateľský očný kontakt?

K Kývnutie –  Zodpovedá slovám môj úklon hlavy a výraz tváre?

Technika je veľmi podobná technike Mirroring (zrkadlenie). Ak vás zaujíma aj táto technika, nech sa páči – pripájam.

Mirroring – zrkadlenie

Ide o techniku napodobovania/zrkadlenia postojov, správania, neverbálnych i paraverbálnych prejavov a emócií partnera, naladenie sa na neho, zladenie sa s ním.

Posolstvo je potom ľahšie prijaté, lebo medzi ľuďmi vzniká pocit podobnosti a ľudia dôverujú ľuďom ktorí sú „ako oni“.

Nácvik zrkadlenia – v rovine gest, tempa reči, hlasitosti, telesnom postoji, mimike.

A čo nasleduje ďalej?

Cvičenie č.3:

Otestujte si mirroring pri aktívnom počúvaní, skutočne prejavenom záujme o druhú osobu a v úvode rozhovoru si sadnite podobne ako sedí osoba, s ktorou komunikujete.

Ak sedí uvoľnene, sadnite si tak aj vy. Ak má prekrížené nohy v kolenách, prekrížte si ich aspoň v členkoch.

Vnímajte tempo reči a hlasitosť. Ak je to dynamická osoba, aj vy dávajte najavo, že je vo vás život (pevný sed, energia v pohľade, pevný hlas a jasné gestá).

V opačnom prípade by vás dynamická osoba mohla mylne vyhodnotiť ako osobu bez energie, pomalú a nevedela by si spoluprácu na úrovni Partner : Partner s vami dosť dobre predstaviť.

Rovnako, ak by ste boli výraznejšie energickí pri osobe pokojnej, ktorá robí malé gestá, rozpráva uvážlivo, pomalšie a vy by ste chceli dať rozhovoru „šťavu“, nech to tu žije…,

… na úrovni podvedomia, by vás takáto osoba mohla vyhodnotiť ako hektických, hysterických, roztržitých a z pohľadu podobnosti ako odlišných, s veľkou pravdepodobnosťou nie sympatických.

A rozhovor sa už od začiatku nevyvíja tak skvelo, ako by mohol, keby nevznikli bariéry vyvolané vplyvom prvého kontaktu.

Keď vaše zrkadlenie bude úspešné, budete o tom vedieť, totiž vám bude v rozhovore tak príjemne, že budete mať potrebu zmeniť polohu.

Napríklad sa nakloníte k tejto osobe, alebo si pohodlnejšie sadnete a daná osoba úplne podvedome bude nasledovať váš pohyb.

V jej prípade pôjde o podvedomé zrkadlenie, ale vlastne ju v rozhovore už vy vediete, hovorí sa tomu leading. Následne ste vytvorili krásny súlad – rapport.

Pri komunikácii, ktorá je o aktívnom počúvaní, kde vám o vášho komunikačného partnera ide naozaj, sa mirroring – leading – rapport deje automaticky a prirodzene.

Máte PEDRO?

Nie, nemyslím tým žuvačku.

/tento akronym vymyslela pred niekoľkými rokmi, kolegyňa koučka Ivana Havranová, na našom spoločnom výcviku tímových koučov. A mne sa dnes hodí do trénovania charizmy./

Cvičenie č.4:

Do akej miery žijete tieto hodnoty, opäť na škále od 1 do 10 ako sa vidíte?

P – Precíznosť, presnosť

E – Empatia

D – Dôvera/sebadôvera

R – Rozhodnosť

O – Odbornosť

Tak, ako ste na tom?

Vidíte u seba priestor pre rozvoj?

V ktorých oblastiach ste na 10 a kde si vaša osobnosť žiada zamerať väčšiu pozornosť?

Tipy na sebarozvoj

Ako môžete podporovať a rozvíjať svoje charizmatické správanie?

1) Inšpirácia vzorom, pozorovaním – ako to robí, ako asi o sebe/o iných zmýšľa osoba, ktorú vnímam ako charizmatickú?

2) Bdelá reč tela

 • Sebaisté držanie tela
 • Zodvihnutá sánka
 • Otvorené a priateľské gestá
 • Pružná chôdza
 • Žiadne nenápadné plíženie sa popri stenách!

3) Majte ľudí naozaj radi – niekedy sú pre vás priateľmi, inokedy zas učiteľmi

4) Jednajte s nadšením a vášňou, majte v tom jasno, čo si má človek zo stretnutia s vami odniesť? Čo má zaznieť?

 • Silný impulz, silnú inšpiráciu
 • Silný príbeh a uvedomenie
 • Špecifickú vec, ktorou si môže otvoriť dvere k svojim možnostiam

A ak sa pýtate: „Ako zistím, že to naozaj funguje?“

Moja rada → Otestujte to!

Aplikačné odporúča:
 1. Najprv len pozorujte svoje vlastné správanie – nehodnotiac.
 2. Pozorujte  efektívny  vzor „Charizmatický človek“.
 3. Stanovte si konkrétne a realistické ciele, ktoré chcete dosiahnuť.
 4. Poznajte, študujte ako sa charizmatické správanie prejavuje.
 5. Vizualizujte, predstavte si výborne zvládnuté situácie skôr, ako do nich vstúpite.
 6. Buďte viac a viac sebaistí, inšpirujte a nadchýnajte svoje okolie.
 7. Žiadajte a prijmite pomoc, získajte spojencov pre svoj sebarozvoj (povedzte čo u seba rozvíjate).
 8. Skúšajte, prijímajte výzvy byť sebaistí: v aktívnom počúvaní, reči tela, práci s hlasom, v dávaní spätnej väzby s očným kontaktom a prejavenou blízkosťou.
 9. Modelujte, kreujte, opravujte svoje správanie.
 10. Pýtajte si spätnú väzbu.
 11. Napredujte, zlepšujte sa – Kaizen.
 12. Vyhodnocujte, oceňujte sa.

Ukážte druhým rešpekt, empatiu a sebadôveru. Stanete sa magnetom pre úspech vo všetkých oblastiach života.
Začnite ešte dnes a uvidíte, ako sa kúzlo vašej charizmy rozvinie.

Learn – Achive – Inspire

Nech vás učenie, dosahovanie a inšpirácia sprevádzajú na vašej ceste životom! 🌟

A inšpirujte ďalej.

Inšpirujte svoje okolie a strhnite ho pre spoločnú vec.

Nadšenie je kľúčom k úspechu. Nadšený človek má magický vplyv na všetkých, s ktorými sa stretáva. Aby ste získali nadšenie, správajte sa nadšene. Môže to úplne zmeniť Váš život.“

Mary Kay Ash

A ja vám vo vašom úsilí veľmi držím palce,

Erika

Sebakoučing
Rozvíjať svoj potenciál môžete aj pomocou sebakoučingu! Držím vám palce a teším sa na správu o vašich úspechoch.

Ako o tom premýšľate Vy?

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *