Obchod

Hot

Emocionálna inteligencia (3 DNI)

2.222 

Miesto: Bratislava, počet účastníkov: 6  

Dátum: 7. – 9.8.2023 Čas: 9:00 – 16:30 (17:00h) 

+ 2x 90 min skupinový mentoring (termín po vzájomnej dohode s účastníkmi)

 

6 na sklade

6 na sklade

Zdieľať:

Emocionálna Inteligencia

je tajomstvom úspechu vo vzťahoch a kariére, ktoré milióny ľudí ignorujú.

Na rozdiel od IQ, ktoré je základom schopnosti riešiť problémy a analyzovať informácie, EQ (EI) je pre úspech neodmysliteľná, pretože určuje, ako dobre sa dokážeme prepojiť, prispôsobiť a interagovať s ostatnými. EQ je základným stavebným kameňom úspešných vzťahov, kariéry a tímovej spolupráce.

“Emočná inteligencia: Keď emócie sú nástrojom úspechu a sily.”

– Erika Feketová

Všetky emócie sú v poriadku, patria k nám.

Emocionálna inteligencia a kompetencia prispieva k väčšej mentálnej pohode a zdraviu, pomáha efektívnejšie zvládať stres. Zlepšuje komunikáciu a buduje zdravé vzťahy s inými. 

Ľudia s vysokou EQ emocionálnou inteligenciou a kompetenciou, sú často lepšími lídrami, manažérmi a tímovými hráčmi, pretože spolupracujú s druhými bez toho, aby podceňovali ich schopnosti, emócie alebo potreby. Vnímajú vlastnú hodnotu ako aj prínos druhých.

Emocionálna inteligencia Espiral

Takáto zrelá osobnosť dokáže lepšie rozpoznávať, porozumieť, regulovať a vyjadrovať vlastné emócie a emócie druhých. Má schopnosť riadiť svoje prežívanie a správanie v rôznych situáciách. Napriek tomu mnohí stále veria, že emócie sú ich nepriateľom a ignorujú ich význam.

To je dôvod, prečo som sa pred viac ako desiatimi rokmi začala venovať štúdiu a výskumu EQ v mojom živote a mojej praxi. Aby som mohla mojim klientom prinášať tie najlepšie nástroje a zručnosti, ktoré potrebujú pre zlepšenie svojho života. 

Pripravte sa na niečo, čo vám zmení život.

Predstavujem vám najúčinnejší program rozvoja emocionálnej inteligencie, ktorý som kedy vytvorila. Tento program je navrhnutý tak, aby vám pomohol lepšie rozumieť svojim vlastným potrebám, efektívne reagovať na emócie svoje i iných ľudí a osvojiť si zručnosti potrebné pre váš kontinuálny rozvoj a napredovanie.

Získate schopnosti, ktoré vám pomôžu lepšie sa sústrediť, rozhodovať a riešiť konflikty každý deň. Váš prístup k životu bude sebavedomý a vaše vzťahy s ostatnými sa zlepšia.

Budete lepšie prezentovať svoje názory a nápady, vždy so zreteľom na citlivý prístup k sebe a k svojmu okoliu. Zvýšite svoj vplyv na svet.

Pozrite sa na to, čo vám tento program prinesie:

 1. Naučíte sa, ako identifikovať svoje potreby a nájsť spôsoby, ako si ich napĺňať.
 2. Získate schopnosť regulovať reakcie na svoje vlastné emócie a efektívne reagovať na emócie iných ľudí.
 3. Osvojíte si zručnosti v emočnej kompetencii a odolnosti. 
 4. Získate nástroje a stratégie, ktoré vám pomôžu lepšie zvládať stres a náročné témy života.
 5. Budete lepšie vybavený na riešenie emocionálnych výziev, konfliktov na pracovisku i v osobnom živote.
 6. Osvojíte si sebaovládanie a seba-vyjadrovanie, ktoré smie byť pokojné, autentické, slobodné a rešpektované.
 7. Reakcie na veľké výzvy, stres, tlak, vyrušovania a vysoký dopyt, dostanete pod kontrolu.
 8. Zvýši sa Váš sebavedomý prístup k životu a zlepšia sa Vaše medziľudské vzťahy.
 9. Zvýšite svoj vplyv, budete vedieť lepšie prezentovať svoje názory a nápady, a to s dôrazom na citlivý prístup k sebe a svojmu okoliu.
 10. Vybudujete si pevnú identitu a charizmu, dosiahnete hravosť a ľahkosť v spolupráci.

Už viac nebudete rukojemníkom vlastných emócií. Práve naopak. Naučíte sa, ako svoje emócie kontrolovať a využívať ich na dosiahnutie svojich cieľov.

A na záver, stanete sa inšpiráciou pre druhých – osobou, ktorou sa chce obklopovať každý.

Toto všetko a oveľa viac vás čaká v našom programe. Nechajte sa nami inšpirovať a objavte silu emocionálnej inteligencie v praxi. Súčasťou programu sú aj podrobné materiály a cvičenia, ktoré vám pomôžu preniesť to, čo ste sa naučili, do praxe. Tak neváhajte a pripojte sa k nám. 

 

Ak existuje jedna kľúčová vec, na ktorej sú postavené súdržné a vysoko výkonné tímy, je to skutočne zrelá tímová komunikácia.
A tá je možná práve vďaka vyspelej Emočnej Inteligencii (EQ) jednotlivcov.

 

EQ Espiral, slobodné prežívanie emócií
Emocionálna inteligencia

Tréning je zo série tréningov: Ľudské zručnosti budúcnosti (Human skills for The Future)

 

Agenda

Agenda stručne:
 1. Emocionálna inteligencia (EQ) – Rámec a definície, objavovanie EQ
 2. EQ ° Emocionálne uvedomenie ° Sebauvedomenie – povedomie
 3. EQ ° Identita a Sebariadenie
 4. EQ ° motivácia a odolnosť
 5. EQ ° Empatia vo vzťahoch, otvorená komunikácia

Uvedené témy spolu preskúmame a budeme aktívne trénovať. Témy sa budú medzi sebou prelínať, od základov až po pokročilú úroveň a flexibilne presne tak ako to budete potrebovať.

Vaše vedomosti a zručnosti budeme prehlbovať a posilňovať počas 3-dňového rozvojového programu a 3 mesiacov po tréningu.

EQ Emocionálna Inteligencia

Agenda detailne:
1) Čo sú emócie a ako to má naša myseľ?

    4 typy emočných ľudí a 80 odtieňov emócií

 • Dotazník sebahodnotenia EQ – pred a po rozvojovom programe
 • Ako vedomá myseľ vedome riadi fyzické telo a podvedomá myseľ naše rozhodovacie procesy
 • Ja a tí druhí. Ako byť v porozumení spolu a zároveň budovať svoju identitu, byť tou najlepšou verziou seba
 • Ako cez SEBAREFLEXIU – dosiahnuť vyššiu kvalitu života?
  Sebareflexia sebapoznanie a sebauvedomenie  sebaprijatie sebadôvera sebavyjadrenie  sebavedomie  sebakontrola Vyššia kvalita života
2) EQ ° Sebauvedomenie – povedomie – my, ako zdatní sebaobjavitelia

    Sebahodnotenie – kto sme a čo je pre nás dôležité, čo nás rozvíja a čo nás stresuje?

 • EQ pravidlá a viera v skutočnosť
 • Vlastný príbeh a v čo veríme  misia, vízia objavenie identity, kým sa chcem v živote stať, kam smerujem
 • Emočné stavy a postoje, ako to mať zvedomené pre ideálnu voľbu
 • Povedomie a správanie, emočná teplota
 • Identifikovanie vlastných pocitov a porozumenie im – čo a kedy ich spúšťa, ako vtedy premýšľam, k akému konaniu ma to vedie
 • Vedieť ovplyvňovať a riadiť svoje prežívanie pre osobnú a všestrannú spokojnosť
 • Expresivita – vedieť prežívať a vyjadrovať pocity  spojiť sa so sebou pružne a otvoriť sa pre druhých s väčšou ľahkosťou
 • Identifikovanie pocitov druhých a schopnosť rozumieť im účinne vedenie cez ich potreby, napĺňanie cieľov
 • Pocity vs. Myšlienky vedomé konanie
 • Osobný záväzok pre napredovanie
3) Identita a sebariadenie

Metódy a stratégie, ktoré môžete používať u seba, pomôcť nimi iným

 • EQ a práca s Charizmou schopnosť viesť hlboké a bdelé rozhovory, ktoré bude vaše okolie vyhľadávať

 • Seba/poznanie silných a slabých stránok a talentov prostredníctvom metodológie štyroch archetypov a 9-tich osobnostných komunikačných vzorov

 • Osvojenie si know-how rozpoznávania talentov a vnútornej motivácie svojej i druhých ľudí, pre bleskový súlad a uľahčenie spolupráce

 • Osobná integrita a osobná zodpovednosť Autentická seba-prezentácia

 • Metóda „pause“ a metóda „stop“ – technika techník pre rýchle agilné konanie

 • Tréning tu a teraz, výhody vedomej prítomnosti a všímavosti ako vytrénovať svoju myseľ na odolnosť voči katastrofickým scenárom – účinný nástroj pre zníženie stresu zmenou myslenia, pre dosahovanie mimoriadnych výsledkov s ľahkosťou. V akejkoľvek oblasti života

 • Tvorba vhodných emočných vzorcov a kognitívny „reframing“

 • Faktory ovplyvňujúce emócie, dôkaz našej vnútornej integrity

 • Praktické aktivity sebariadenia mať seba pod kontrolou, nenechať sa riadiť okolnosťami a situáciami okolo nás, rozhodovať sa v súlade s cieľmi a hodnotami

 • Šírme vlastné silné posolstvo, učme a rozvíjajme druhých

 • Zrelá charizmatická osobnosť, akčný plán sebazdokonaľovania Formula BIG5

4) Motivačná odolnosť

Absolútna motivácia a realistický optimizmus

 • 9 typov inteligencie “Multiple Intelligences” – ktoré z nich ovládajú môj mozog? Konanie pod stresom a preťažením   stop nefunkčnému správaniu
 • Neurovedecký model SCARF – čo nás motivuje a čo demotivuje
 • Vnútorné a vonkajšie výzvy, schopnosť plánovať a dosahovať svoje méty
 • Nástroje k riešeniu problémov: Súčasný stav vs. požadovaný, technika ADDA
 • Nastavenie spomienok pre excelentný úspech a 7 sekundové riešenie
 • Agilita  Work-life balance /WLB/ – ruka v ruke s agilnými nástrojmi pre skvelú tímovú dynamiku a spoluprácu
 • Akčný plán pre cieľavedomý život
5) Empatia vo vzťahoch a otvorená komunikácia

Empatické načúvanie sebe a druhým, búranie stereotypov v postojoch

 • Emočné potreby a budovanie silných vzťahov v nenásilnej komunikácii
 • Prítomnosť s ostatnými a sprevádzanie k spoločnému tvoreniu
 • Schopnosť nadviazať spojenie aj tam, kde ho druhý nemá sám so sebou a ponúknuť videnie inej perspektívy
 • Vedenie (zásadných) – radikálne otvorených rozhovorov, kde sú splnené 3 zásadné podmienky
 • Tréning nenásilnej, asertívnej, jednoznačnej komunikácie a to aj v záťažových situáciách
 • Posilnenie diplomatických komunikačných kompetencií, verbálne i neverbálne
 • Situačné štýly riadenia a dynamika tímu
 • Akčný plán pre budovanie kvalitných dlhodobých vzťahov, spolupracujúcich tímov – vzťahy na pracovisku, vo vzťahoch, s ostatnými ľuďmi okolo nás

Forma a rozsah

Témy, forma a rozsah budú rešpektujúce vašu jedinečnú osobnosť, prístupné, zrozumiteľné a tiež zábavné. Iba praktické a funkčné nástroje. A aj keby ste nemali žiadne úvodné skúsenosti s témou, môžete dosiahnuť úžasné výsledky.

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe. 70% prax : 30% teória
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky iba funkčných techník a stratégií, s následným praktickým trénovaním, inštruktážne videá, prezentácia. Bude to zábava.
 • Koučovací prístup a koučovacie metódy, poznatky z behaviorálnych vied a neurovied
 • Aktivity obsahujúce prvky zážitkovej pedagogiky, hravé aktivity, inštruktážne videá, prezentácie
 • Využijeme tiež dary osobnej projekcie cez rozvojové, koučovacie inšpiratívne nástroje
 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium po tréningu, s možnosťou rezervovať si 90 min mentoring zDARma do 3 mesiacov po tréningu
Rozsah:
 • 3 DNI 
 • 2x 90 min online skupinový mentoring, po ukončení tréningu

Toto všetko a oveľa viac vás čaká v našom programe. Nechajte sa nami inšpirovať a objavte silu emocionálnej inteligencie v praxi. Súčasťou programu sú aj podrobné materiály a cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť to, čo ste sa naučili, do praxe. Tak neváhajte a pripojte sa k nám.

Tešíme sa na vás!


Cena je uvedená s DPH a zahŕňa:

 • Koučku a mentorku k dispozícii počas 3 mesiacov po skončení rozvojového programu (konzultácia p.p.)
 • Skupinový mentoring, 2x 90 min online – Zoom
 • Bohaté študijné materiály a online podklady ku kontinuálnemu seba-rozvoju
 • Občerstvenie a teplý obed vždy počas celodenných osobných stretnutí
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom rozvojovom programe

Alternatíva na objednávku: Individuálne/skupinovo 
 • Individuálny prístup 1:1 (Len Vy a Ja, Vaša lektorka)
 • Skupina/tím (uzatvorená skupina, firemný tréning na objednávku)
 • Tréning pripravujeme aj do verzie online kurzu

Teším sa na spoločný rozvoj.


Mentoring | Professional Training & Executive Coaching to Accelerate Leadership Development
Budujeme silných komunikačných lídrov, aj 1:1 
Pomáhame vytvárať moderné súdržné tímy 
Vedieme firmy k úspechu

Rozvojový program, ktorého obsah bude tvorený na mieru a aktuálne prispôsobovaný témam a potrebám účastníkov.
ZVLÁDNITE BRAVÚRNE KAŽDÚ OBLASŤ SVOJHO ŽIVOTA.
Akú skúsenosť majú naši klienti?

 

Recenzie

There are no reviews yet.

Be the first to review “Emocionálna inteligencia (3 DNI)”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *