Vyskladajte si vlastný rozvojový program

Školenie na mieru

Ponuka tém pre skupinový/individuálny tréning

Dovoľte nám predstaviť Vám základnú štruktúru nosných tém, modulov, z ktorých je možné tréning doslova ušiť na mieru podľa potrieb a špecifikácií, poňať zážitkovo, za účelom posilnenia a rozvoja tímového ducha.

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, učenia sa od tých najlepších, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi. Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju.

Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.
Metodika tréningu je zostavená na základe osvedčených skúseností, účastníci kurzov odchádzajú s novoupracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Moduly (témy), termíny podľa Vášho výberu, ako i ceny, budú zostavené podľa Vašich potrieb a vzájomnej dohody.

Forma vzdelávania:
• prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
• diskusia, interakcia, koučovací prístup, čistý koučing

Rozsah tréningu závisí od počtu tém a hĺbky zamerania:
1 Modul = 1 tematický celok

Moduly/Tematické celky

 • Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok - v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení na všetkých úrovniach
 • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu; Kúzlo osobnosti - náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností – inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania
  • Sebadôvera (dôvera) – sebaúcta (úcta)
  • Sebavedomie a hodnotový systém (z čoho pramenia pocity menej cennosti a čo s nimi?)
  • Sebareflexia a autenticita
 • Konflikt – ako sa mu vyhnúť, ako ho zvládnuť, zdravé hranice, základy vyjednávania, zásady konštruktívnej hádky
 • Transakčná analýza - komunikačné pozície, scenáre, TA hry/opakujúce sa konflikty, skryté posolstvá a ako z nich von
 • Typy transakcií a ich dôsledky pre vznik napätia a konfliktov
 • Zmena komunikácie na vzájomne rešpektujúci , partnerský a konštruktívny spôsob
 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby - "tréning nárokov "Ja", techniky pozit, aj negat. spätnej väzby, opakujúce sa konflikty, skryté posolstvá
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov - pútavý rečník
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky pre silný prejav podľa Aristotela - silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Profesionálna telefonická komunikácia – správne zásady telefonovania
  • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
  • Techniky účinného telefonovania, záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
  • Zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu, vhodná voľba publika), účinné pravidlá
  • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

 • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie
  • Zdokonaľovanie reči tela na podporu účinnosti komunikácie
  • Vzdialenosť a priestor v komunikácia, gestikulácia, haptika, ... technika POKROK
  • Čo všetko sa dá vyčítať z tváre, z úsmevu, z očí, z pohľadu, zo zreničiek, z pohybu, či postoja
  • Čo prezrádza o človeku to, ako podáva ruku
  • Ako prejaviť súcit a záujem bez slov, prezradiť svoj "skrytý nezáujem"
  • Ako použiť vhodné gestá na potvrdenie a zdôraznenie povedaného
  • Konzultácie, nácvik a odborné poradenstvo týkajúce sa neverbálnej komunikácie pozorovaním, trénovaním
  • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu; Kúzlo osobnosti - náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností – inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem

 • Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v spolupráci a budovanie kvalitných vzťahov
  • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
  • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
  • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
  • Prirodzene pôsobiť vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny vplyv ako na manipulovaného, tak na manipulanta, posilňovať partnerstvo
  • Posilniť asertívne vyjadrovanie a prijímanie kritiky, nesúhlasu ale i ocenenia a pochvaly, schopnosť komunikovať transparentne, konať win:win, osvojiť si interaktívnosť správania, podporujúc medziľudskú komunikáciu
  • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup
  • Asertivita a metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly, asertívne techniky a iné
  • Tipy a triky – pre Asertívne ÁNO alebo NIE, negociačné techniky pre win:win a iné
  • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie

 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • Konflikt – ako sa mu vyhnúť, ako ho zvládnuť, zdravé hranice, základy vyjednávania, zásady konštruktívnej hádky
 • Nácvik premostení, kladenia silných a účinných otázok pri rozhovore
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby - "tréning nárokov "Ja", techniky pozit, aj negat. spätnej väzby
 • Transakčná analýza - komunikačné pozície, scenáre, TA hry/opakujúce sa konflikty, skryté posolstvá a ako z nich von
 • Prirodzene pôsobiť vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny vplyv ako na manipulovaného, tak na manipulanta, posilňovať partnerstvo
 • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup
 • Moderný leadership, súčasťou sú komunikačné a riadiace zručnosti – leadri, ktorí menili svet nás povedú

 • Profesionálne vystupovanie, etiketa, bontón, ako súčasť firemnej identity, profesionálne telefonovanie (plánovanie hovoru), reprezentatívna E-mailová komunikácia, práca s poštou
  • Profesionálna telefonická komunikácia
   • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
   • Techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
   • Záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
  • Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
   • Etiketa a netiketa v E-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
   • Pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie
   • a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
   • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

 • Porada, ako efektívny nástroj riadenia v praxi - profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice.
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 • Ciele a typy porád, priebeh, praktické otázky – stručné pomenovanie pravého významu
 • Zlaté pravidlá dobre zorganizovaných porád - profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, 6-kroková moderácia
 • Vedenie prehľadných záznamov a zápisníc (presné, prehľadné a načas), evidencia a realizácia úloh, archivácia dokumentov (Kto, čo, kedy, prílohy, rozhodnutia, návrhy ai)
 • Najčastejšie chyby - deštruktívne prvky porady a účelné pravidlá, profesionalita, etiketa, bontón - konštruktívne prvky porady

 • Silný rečník - Presvedčivá prezentácia idei
  • Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok
  • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu
  • Kúzlo osobnosti - náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností - inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem
  • Autenticky vyjadrované myšlienky, na ktorých Vám záleží, presvedčivá prezentácia idei
  • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
  • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, používanie vybraných slov a slovných spojení pri účinnej argumentácii
  • Nácvik reči – improvizácia s rozmanitými zadaniami, emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
  • Práca s trémou, eliminácia strachu/mini koučing, (množstvo zážitkových aktivít)
  • Zásady dobrej prezentačnej techniky, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť
  • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela, Sila neverbality v prezentácii; reč tela, gestá, postoje a práca s hlasom
   • silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
   • zachovať ľudskosť a byť silný a pevný v prejave
  • Reč tela - nácvik a odborné poradenstvo týkajúce sa neverbálnej komunikácie pozorovaním, trénovaním
  • IMPROVIZÁCIA – menej a poriadne
  • Príprava pred prezentáciou, čomu všetkému sa treba venovať
  • Typy poslucháčov podľa NLP, ingrediencie dobrej prezentácie, naplnenie očakávaní
  • Tipy-triky, na čo si dať pozor alebo „zásady zlej prezentácie“
  • Rýchlo-kurz: PowerPoint-u, Prézi, práca s flipchart-om, poznámkami
  • Oblečenie a image, dress code v zmysle príležitosti, vysvetlenie vhodného oblečenia, módnych doplnkov, ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i príležitosti rečnenia
  • Profesionálne vystupovanie, zvládanie neočakávaných spoločenských situácií (vhodné reakcie na Faux pas a iné)
 • Súčasťou tréningu je téma: Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi, typy porád, prínos, najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“

 • Efektívny time management - Time manažment s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority, work - life balance
  • Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
  • Poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, SWOT - poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
  • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, technika SMARTER, metóda GROW, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj, vytváranie pozitívnych budúcich vízií, cieľov, plánov
   • Stanovovanie SMART cieľov – ako si určiť dobrý cieľ (Kam idem)
   • Ako súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo)
  • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti - jeden zo základov efektívneho leadership-u; Schopnosť delegovať podľa Onckenových pravidiel manažmentu
  • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
  • Dôležité verzus súrne: Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
  • Praktický tréning plánovanie dôležitých a naliehavých úloh + Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
  • Správna organizácia svojho pracovného priestoru, časového kalendára, správa kontaktov, networking
  • Prokrastinácia a motivácia – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie, seba-odmeňovanie)
  • Ako si nájsť čas – tipy, triky, nápady ako ušetriť a nájsť čas (Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky)
  • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
  • Umenie relaxovať, umenie prijímať – ako dobíjať baterky, aby som zvládal, to čo chcem (Chcem si cestu užiť a oddýchnuť si pri tom)

 • Efektívne organizovanie chodu kancelárie v spolupráci so svojim nadriadeným manažérom, komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci manažéra s asistentkou i s celým vedením spoločnosti
  • Administratívna a organizačná podpora vedenia spoločnosti, riadenie chodu kancelárie, organizácia podujatí, večierkov a slávností, výber vhodného daru
  • Správna organizácia ako svojho pracovného priestoru, časového kalendára, správa kontaktov, networking, tak svojho nadriadeného pracovníka
  • Príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie , optimalizácia procesov v administratívnom manažmente
  • Poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, SWOT - poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
  • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
  • Stanovovanie SMART cieľov – ako si určiť dobrý cieľ (Kam idem)
  • Ako súvisia ciele, motivácia a osobné kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo)
  • Prokrastinácia a motivácia – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie, seba-odmeňovanie)
  • Ako si nájsť čas – tipy, triky, nápady ako ušetriť a nájsť čas (Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky)
  • Tipy a triky úspešného lídra, motivácia členov tímu

 • Stress management - ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti
  • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
  • Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
  • Mať seba pod kontrolou, vnútornú pohodu a pozitívne vyžarovanie
  • INNER game – Flow, či vnútorný dialóg
  • Naladenie sa na nový deň – schopnosť komunikovať s ľahkosťou: F:F, telefonicky i písomne
  • Fyziologický stres a distres, biologické a psychologické aspekty stresu - účel stresu a ako sa vyhnúť jeho hromadeniu
  • Zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak
  • Vnútorné zdroje zvládania - sebaprijatie, afirmácie, nahrádzanie toxických myšlienok
  • Vonkajšie zdroje zvládania - time management, priority, ciele a akčný plán
  • Umenie relaxovať, umenie prijímať – ako dobíjať baterky, aby som zvládal, to čo chcem (Chcem si cestu užiť a oddýchnuť si pri tom)
  • Voľný čas – koučovanie osobných potrieb a spokojnosti, moje zdroje zvládania a plán uskutočnenia
  • Práca so Zmenou v 4 krokoch

 • Budovanie happy team-u, spolumotivácia členov tímu
  • Moderný leadership, skvelé komunikačné zručnosti, účinné techniky inšpirované leadrami, ktorí menili svet
  • Koučovací prístup – partnerský štýl vedenia ľudí k samostatnosti a zodpovednosti
  • Tímový koučing

 • Koučovanie ako štýl vedenia ľudí

Prečo koučing?

 • Aktívne zapojenie ľudí do riadenia, rozhodovania, zodpovednosti
 • Nevýkonnosť ako zbytočná nákladová položka
 • Potreba lepšieho využitia vedomostí a zručností jednotlivcov, rozdielnosť potreby
  vo vzdelávaní ľudí
 • Potreba flexibility, proaktivity, motivácie a seba-motivácie
 • Koučovanie – stručne história , zakladatelia koučovania: Timothy Gallwey a John Whitmore
 • Koučovanie ako štýl vedenia, motivácie a tvorivej spolupráce s ľuďmi - praktická ukážka koučovania – demo
 • Raport + Rozhovor (katalyzátor premýšľania)
 • Podstata – Koučovací prístup DUO; Zručnosti; Metodický postup; Vzorce pre Výkon a Výsledok; Výkon = Potenciál – Bariéry; Výsledok = Motivácia x Čas (opakovanie)
 • Stanovovanie cieľov (pomenovávanie úloh, aby boli splniteľné) podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW, pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov
 • Nácvik správneho zadefinovania cieľa/úlohy podľa SMARTer - reflexia a sebareflexia
 • Kladenia otázok na objasnenie popisu súčasnej situácie - kritické premenné ako nástroj
  k popisu reality a sebakoučovania
 • Formovanie a kladenie správnych otázok na generovanie možností riešení, vyjasnenie ďalšieho postupu, zainteresovania, prevzatia zodpovednosti - reflexia a sebareflexia, spätná väzba, diskusia
 • Vysoko intenzívny tréning soft skills, zameraný na efektívne vedenie rozhovorov s využívaním koučovacích techník, motiváciu v tímoch pre dosahovanie vysokého výkonu, s použitím revolučných koučovacích techník a postupov

 • Self coaching, využívanie koučovacieho princípu - Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj; Stanovovanie cieľov podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov
  • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré riešite
  • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré Vám bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
  • Najlepšie riešenia sú tie Vaše – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať
  • Využívanie Inner game a prevratných koučovacích techník

 • Výberové konania, nábory, obdobie adaptácie pracovníka, príprava adaptačných a hodnotiacich plánov, priebeh hodnotiacich pohovorov, hodnotenie pracovných výkonov, prepúšťanie zamestnancov, Outplacement

 • Spoločenská etiketa - Ovládanie top základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie
 • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Prvý dojem a imidž
 • Rozdiely v správaní v spoločnosti a v práci
 • Vzdanie úcty a prednostné poradia
 • Pozdrav, privítanie, predstavovanie
 • Tykanie a vykanie, oslovovanie, rozdiel slečna/pani
 • Podávanie rúk a bozky
 • Profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
  • Profesionálna telefonická komunikácia – správne zásady telefonovania
   • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
   • Techniky účinného telefonovania, záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
  • Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
   • Zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu, vhodná voľba publika), účinné pravidlá
   • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov
  • Správne dohodnutie pracovného stretnutia, zasadací poriadok na stretnutí, usádzanie v aute
  • Rokovacia miestnosť a jej príprava, občerstvenie pre návštevy (zásady a pravidlá podávania )
  • Prijímanie domácich a zahraničných návštev (Tvorba agendy: program, ubytovanie, doprava, uvítanie a lúčenie, tlmočenie, dary – výber a spôsob odovzdávania)
  • Slovník spoločenského dress code-u a správny image - Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia v kocke, módne trendy, vôňa, úprava tváre, vlasov a rúk
  • Stolovanie, zásady, práca s obrúskom a servítkou, menu, aký pohár do akého nápoja, rôzne druhy a správne držanie príborov, správne nastretie stola, ako správne konzumovať rôzne druhy jedál, zasadací poriadok...
  • Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia, módne trendy, vôňa, úprava tváre a vlasov
  • Pozvánky - ako ich písať a čítať, čo má obsahovať, na čo sa prípadne pýtať pri potvrdzovaní
  • Vizitky a práca s nimi
  • Pracovné a spoločenské udalosti – formy a ich charakteristika
  • Dary a špeciálne príležitosti - Výber, odovzdávanie, prijímanie darov a kvetov
  • Najčastejšie prehrešky na spoločenských podujatiach
  • Odlišnosti spoločenskej etikety a protokolu v iných krajinách

 • Kancelársky balík MS OFFICE 2007/2010/2013/2016
  • TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (až po úroveň expert)
  • Hospodárska korešpondencia
  • Hromadná korešpondencia
  • Kurz "face to face" je vedený zážitkovou formou, s využívaním praktických cvičení so spätnou väzbou a riešením konkrétnych úloh a zadaní, našou excelentnou lektorkou. Výstupom sú modelové úlohy.

"Face to face" stretnutie s lektorom

 • Účastník kurzu má k dispozícii notebook s vysokorýchlostným pripojením na internet. Ak má klient možnosť priniesť so sebou prenosný notebook, odporúčame tak urobiť. Osvedčila sa efektívnosť naučeného učiva a prakticky precvičovaného na rovnakom pracovnom nástroji. (max. počet prihlásených na jeden kurz je 4)
 • Vysoko intenzívny a individuálny prístup ku každému účastníkovi

Zážitkové workshopy, príklady

Workshop určený na nabudenie, získanie pevnej pôdy pod nohami a následná facilitácia:

Názov: Ako prestať so sebou zápasiť a dosiahnuť rovnováhu

• Pri hľadaní cesty v sebarozvoji, hlbšieho sebauplatnenia v živote
• Pre ľudí, ktorí zápasia s únavou a chcú vedieť ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia – kedy telo i duša vyhlásia štrajk
• Pre všetkých, ktorí cítia, že chcú vo svojom fungovaní niečo zmeniť a potrebujú to uchopiť
• Nestačí mať dobrú myseľ – kľúčové je dobre ju využívať
• Všímavosť ako kľúč k dosiahnutiu cieľov – zameranie pozornosti
• Vnútorná disciplína ako nástroj na smerovanie energie
• Ako víťaziť nad strachmi a obavami
• Využívanie všetkých príležitostí na redukovanie stresu
• Nastavenie vyrovnaného rytmu vďaka „rituálom“

Workshop pre zvýšenie efektivity a výkonnosti v práci/ v osobnom živote

Názov: Ako dopriať mozgu správnu „chémiu“ pre vrcholný duševný výkon

• Ako sa naplno realizovať a žiť spokojný, naplnený a zmysluplný život
• Budovanie zdravej a žičlivej atmosféry v kolektívoch, vo vzťahoch a vo svojom okolí
• Dvaja ľudia – dva pohľady – dva názory
• 4 kamene
• Povedať nie všetkým neopodstatneným vyrušeniam
• Povedať NIE súrnemu / ÁNO dôležitému
• Efektívne usporiadanie rozhodnutí a myšlienkových procesov
• Zvládanie vnútorných stresových faktorov
• Cesta k emočnému víťazstvu a chladnej hlave, aj pri záťaži
• Zjednodušovanie problémov na ich podstatné rysy - Obavy vrhajú i na malú vec veľký tieň
• Rozhodovanie z nadhľadu a odstupu – metóda STOP

A množstvo iných aktivít, šitých na mieru zadávateľa.
V prípade doplňujúcich otázok, som plne k dispozícii a pevne verím, že sa môžeme tešiť na skvelú spoluprácu
S úctou,

ERIKA FEKETOVÁ
Managing Director

Sme členom VIP klubu vzdelávacích spoločností

Podrobný rozpis aktuálne vypísaných tréningov, kurzov a workshopov

nájdete na Education.sk