Vyskladajte si vlastný rozvojový program

LEARN | ACHIEVE | INSPIRE

Zameriavame sa na rozvoj tímov, moderný leadership, manažérske, obchodnícke a interpersonálne zručnosti v ľubovoľnom odbore.

Naplánujte si s tímom plán rozvoja, ktorý budú vnímať ako BENEFIT pre seba, navyše v krásnych priestoroch našej spoločnosti.

Forma:

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti,
s reflexiou využiteľnosti do praxe

 • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním cez zážitok
 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií,
  s následným trénovaním účastníkov
 • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy
 • Prvky zážitkovej pedagogiky, diskusia, reflexia
 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium medzi jednotlivými tréningmi

Súčasťou tréningu je:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora, priateľská atmosféra
 

"Aké možnosti tréningov by vás mohli zaujímať pre skupinové ako i  individuálne vzdelávanie?"

Neprehliadnite - príprava je dôležitá

Nasledujúce témy tréningov, sú veľmi obľúbené ako v obchode, tak vo vrcholovom, či v administratívnom manažmente (Rozsah 1-1,5-2 dni/á téma, osobnou konzultáciou  tréning pripravíme na mieru).

 • Interpersonálne zručnosti v práci obchodníka/manažéra/klientského pracovníka/kolegu rozšírené o typológiu osobnosti klientov
 • Pokročilé aktívne počúvanie a vedenie bdelého rozhovoru; proaktívne nachádzanie riešení
 • Tajomstvo Charizmy – viac vplyvu, viac úspechu
 • Účinná konštruktívna spätná väzba "ADO" Nácvik formulácií zdravého feedback-u sebe, klientovi, kolegovi - Osobnostný poker
 • Asertivita a základné princípy asertívneho správania, stratégie riešenia konfliktov; nácvik asertívnych techník (asertívne – agresívne - apaticky); zvládanie náročných kolegov /klientov, riešenie konfliktov na pracovisku
 • Nenásilná komunikácia a účinné riešenie konfliktov
 • Transakčná analýza I a II
 • Psychológia predaja a komunikačný NLP model v predajnom procese; možnosti a hranice vedomého správania
 • Obchodné rokovanie a vyjednávanie, Pacing – Leading – Rapport; Rozhovor ako katalyzátor premýšľania
 • Time manažment pokročilo, STOP prokrastinácii - manažment času resp. seba v čase, efektivita a spokojnosť
 • Stres manažment a účinná profylaxia stresu – ako si zo stresu spraviť priateľa a zvládať vypäté situácie s väčšou ľahkosťou
 • Prezentačné zručnosti silného rečníka, komunikácia v kontexte prezentéra, predajcu, vystupovanie na verejnosti
 • Reč tela a harmonizácia s verbálnou komunikáciou a vnútorným prežívaním
 • Efektívne porady pre výkonné tímy
 • Sebarozvoj ako cesta k osobnej spokojnosti a k vyššej výkonnosti
 • Základné princípy výkonového koučovania v praxi – nácvik vedenia koučovacích rozhovorov
 • Líder, ktorý stanovuje ciele a koučuje
 • Manažérske zručnosti pri budovaní klímy podporujúcej inovácie
 • Rozvoj základných manažérskych kompetencií
 • Motivácia pracovníka vz demotivácia a jej vplyv na angažovanosť v tíme, podľa neuro-vedeckého modelu SCARF
 • Situačný model vodcovstva
 • Riadenie zmeny v organizácii, Kotterov model change managementu
 • Hodnotiace a rozvojové pohovory + Plán adaptácie pracovníka a zhodnotenie po skúšobnej dobe
 • MS OFFICE – TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, s osobným prístupom
 • Spoločenská etiketa - Ovládanie top základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, odievanie profesionálne vystupovanie
 • Business dress v kancelárii, na spoločenskej večeri, stretnutí, či pre voľnočasové aktivity - pravidlá pre dámske, pánske obliekanie; Aký je ten Váš štýl, imidž, Vaša značka? - Imidž, osobný štýl, voľba najvhodnejších farieb, strihov a doplnkov podľa typu a geometrie tela – konzultácie, názorné ukážky, spoločné nakupovanie s expertkou pre módu a štylistiku, pomenovanie vhodnosti štýlu a úpravy priamo v nákupných centrách
 • Ženský BEAUTY 2-DEŇ

  • Aktuálne trendy v líčení, celková úprava vlasov a tváre: Minikurz líčenia, biznis líčenie, nahé líčenie + praktické poradenstvo k  úprave vlasov: zviazanie, vlny, žehlenie a iné /Poradenstvo pre: strih, farba, profesionálna
   i bežná úprava/
  • Poradenstvo: Imidž, osobný štýl, voľba najvhodnejších farieb, strihov a doplnkov podľa typu a geometrie postavy, konzultácie, kreslenie, pomenovanie vhodnosti štýlu; Aký je ten Váš štýl, imidž, Vaša značka?
  • Spoločenská etiketa v odievaní – Dámy, ktoré pracujú na manažérskych postoch, alebo dámy, ktoré sú pravidelne
   v styku s klientom, by mali dodržiavať určité zásady obliekania. Čo by nemalo chýbať v šatníku Business lady?
  • Business dress na obchodnú a spoločenskú večeru, stretnutie
  • Dress code a jeho záväznosť, topánky a módne doplnky
  • Pravidlá pre dámske obliekanie a tri roviny pánskeho oblečenia (black tie, formal dress, lounge dress –
   pre informáciu ako vhodne odporučiť oblečenie Vašim pánom do spoločnosti)
 • A iné ako:

„SALES TRAININGS“ 8h

Všetky tréningy sú vždy tvorené na mieru. Na tréningoch sa precvičujú konkrétne obchodné zručnosti a obchodníci s nimi odchádzajú tak, že ich vedia  okamžite  používať v  praxi (1 téma = zvyčajne 1 deň).

Odporúčaná veľkosť skupiny cca 10 účastníkov

Firmami najžiadanejšie témy pre obchodníkov a predajcov:

 • Ako si vyjednať viac
 • Ako si telefonicky dohodnúť stretnutie s kýmkoľvek
 • Ako zvýšiť predaje cez telefón
 • Ako uzavrieť obchod na väčšine osobných stretnutí
 • Ako si s klientmi budovať lepšie vzťahy
 • Ako predávať cez príbehy - storytelling
 • Ako zvládať námietky a náročných klientov, účinne argumentovať
 • Ako predávať viac vďaka štruktúre osobných stretnutí
 • Iné... „Čo by bolo užitočné pre Vašich obchodných zástupcov, predajcov?“

„SALES WORKSHOPS“ 4h

Na workshop-och sa tvorí a výstupom workshopov sú konkrétne materiály, okamžite použiteľné v praxi.

Odporúčaná veľkosť skupiny cca 10 účastníkov

Firmami najžiadanejšie témy pre obchodníkov a predajcov:

 • Ako vytvoriť a zlepšiť predajné prezentácie a materiály
 • Ako vytvoriť lepšiu obchodnú stratégiu
 • Ako zvýšiť tržby obchodného úseku jeho lepším riadením
 • Ako zvýšiť tržbu na zákazníka
 • Ako získať nových zákazníkov
 • Ako vyhrávať porovnávanie s konkurenciou
 • Ako vytvoriť obchodnú smernicu
 • Iné... „Čo by bolo užitočné pre Vašich obchodných zástupcov, predajcov?“

 

V závere tréningov:

 • Reflexia
 • Modelovanie excelentnosti, využívane NLP princípov a účinných stratégií
 • Plán osobného rozvoja – GROW

Tréningy sú tvorené na mieru po predchádzajúcej konzultácii s objednávateľom. Všetky ďalšie témy a ich hĺbka, budú súvisieť s reálnym vývojom skupiny a skupinovej dynamiky a aktuálnych potrieb. Nový rámec bude zadefinovaný
po diskusii medzi objednávateľom a trénermi.

Možnosti nastavenia cien

Tešíme sa na Vás, na vaše tímy.

S úctou
Erika Feketová

Rozsah tréningu závisí od počtu tém a hĺbky zamerania:
1 Modul = 1 tematický celok

Niektoré moduly a tematické celky, s pohľadom na detail

 • Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok - v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení na všetkých úrovniach
 • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu; Kúzlo osobnosti - náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností – inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania
  • Sebadôvera (dôvera) – sebaúcta (úcta)
  • Sebavedomie a hodnotový systém (z čoho pramenia pocity menej cennosti a čo s nimi?)
  • Sebareflexia a autenticita
 • Konflikt – ako sa mu vyhnúť, ako ho zvládnuť, zdravé hranice, základy vyjednávania, zásady konštruktívnej hádky
 • Transakčná analýza - komunikačné pozície, scenáre, TA hry/opakujúce sa konflikty, skryté posolstvá a ako z nich von
 • Typy transakcií a ich dôsledky pre vznik napätia a konfliktov
 • Zmena komunikácie na vzájomne rešpektujúci , partnerský a konštruktívny spôsob
 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby - "tréning nárokov "Ja", techniky pozit, aj negat. spätnej väzby, opakujúce sa konflikty, skryté posolstvá
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov - pútavý rečník
 • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky pre silný prejav podľa Aristotela - silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
 • Profesionálna telefonická komunikácia – správne zásady telefonovania
  • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
  • Techniky účinného telefonovania, záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
 • Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
  • Zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu, vhodná voľba publika), účinné pravidlá
  • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

 • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie
  • Zdokonaľovanie reči tela na podporu účinnosti komunikácie
  • Vzdialenosť a priestor v komunikácia, gestikulácia, haptika, ... technika POKROK
  • Čo všetko sa dá vyčítať z tváre, z úsmevu, z očí, z pohľadu, zo zreničiek, z pohybu, či postoja
  • Čo prezrádza o človeku to, ako podáva ruku
  • Ako prejaviť súcit a záujem bez slov, prezradiť svoj "skrytý nezáujem"
  • Ako použiť vhodné gestá na potvrdenie a zdôraznenie povedaného
  • Konzultácie, nácvik a odborné poradenstvo týkajúce sa neverbálnej komunikácie pozorovaním, trénovaním
  • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu; Kúzlo osobnosti - náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností – inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem

 • Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v spolupráci a budovanie kvalitných vzťahov
  • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
  • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
  • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
  • Prirodzene pôsobiť vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny vplyv ako na manipulovaného, tak na manipulanta, posilňovať partnerstvo
  • Posilniť asertívne vyjadrovanie a prijímanie kritiky, nesúhlasu ale i ocenenia a pochvaly, schopnosť komunikovať transparentne, konať win:win, osvojiť si interaktívnosť správania, podporujúc medziľudskú komunikáciu
  • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup
  • Asertivita a metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly, asertívne techniky a iné
  • Tipy a triky – pre Asertívne ÁNO alebo NIE, negociačné techniky pre win:win a iné
  • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie

 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • Konflikt – ako sa mu vyhnúť, ako ho zvládnuť, zdravé hranice, základy vyjednávania, zásady konštruktívnej hádky
 • Nácvik premostení, kladenia silných a účinných otázok pri rozhovore
 • Tréning reakcií na námietky, účinná argumentácia
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby - "tréning nárokov "Ja", techniky pozit, aj negat. spätnej väzby
 • Transakčná analýza - komunikačné pozície, scenáre, TA hry/opakujúce sa konflikty, skryté posolstvá a ako z nich von
 • Prirodzene pôsobiť vo vzťahoch, so snahou eliminovať akúkoľvek snahu o manipuláciu jednostrannú, či obojstrannú, ktorá má negatívny vplyv ako na manipulovaného, tak na manipulanta, posilňovať partnerstvo
 • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup
 • Moderný leadership, súčasťou sú komunikačné a riadiace zručnosti – leadri, ktorí menili svet nás povedú

 • Profesionálne vystupovanie, etiketa, bontón, ako súčasť firemnej identity, profesionálne telefonovanie (plánovanie hovoru), reprezentatívna E-mailová komunikácia, práca s poštou
  • Profesionálna telefonická komunikácia
   • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
   • Techniky účinného telefonovania (podávanie informácií, zisťovanie potrieb, riešenie konfliktov, zaujatie a získanie pre spoluprácu)
   • Záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
  • Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
   • Etiketa a netiketa v E-mailovej komunikácii, účinné pravidlá
   • Pozitívny vplyv e-mailov v procese rozhodovania v tímoch, zvýšenie efektivity komunikácie
   • a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu)
   • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba vhodných komunikačných kanálov, ako i voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

 • Porada, ako efektívny nástroj riadenia v praxi - profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice.
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 • Ciele a typy porád, priebeh, praktické otázky – stručné pomenovanie pravého významu
 • Zlaté pravidlá dobre zorganizovaných porád - profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, 6-kroková moderácia
 • Vedenie prehľadných záznamov a zápisníc (presné, prehľadné a načas), evidencia a realizácia úloh, archivácia dokumentov (Kto, čo, kedy, prílohy, rozhodnutia, návrhy ai)
 • Najčastejšie chyby - deštruktívne prvky porady a účelné pravidlá, profesionalita, etiketa, bontón - konštruktívne prvky porady

 • Silný rečník - Presvedčivá prezentácia idei
  • Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok
  • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu
  • Kúzlo osobnosti - náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností - inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem
  • Autenticky vyjadrované myšlienky, na ktorých Vám záleží, presvedčivá prezentácia idei
  • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, sebamotivácie a formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu
  • Nácvik premostení, kladenia silných otázok v prezentácii, tréning reakcií na námietky, používanie vybraných slov a slovných spojení pri účinnej argumentácii
  • Nácvik reči – improvizácia s rozmanitými zadaniami, emóciami / odprezentovanie so spätnou väzbou
  • Práca s trémou, eliminácia strachu/mini koučing, (množstvo zážitkových aktivít)
  • Zásady dobrej prezentačnej techniky, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov, ako si svoju reč skutočne užiť
  • ÉTOS – LOGOS – PÁTOS – tri zložky rečníckeho umenia podľa Aristotela, Sila neverbality v prezentácii; reč tela, gestá, postoje a práca s hlasom
   • silný a pevný postoj, sebaistý pri sedení, hlasitosť, dynamika reči, očný kontakt
   • zachovať ľudskosť a byť silný a pevný v prejave
  • Reč tela - nácvik a odborné poradenstvo týkajúce sa neverbálnej komunikácie pozorovaním, trénovaním
  • IMPROVIZÁCIA – menej a poriadne
  • Príprava pred prezentáciou, čomu všetkému sa treba venovať
  • Typy poslucháčov podľa NLP, ingrediencie dobrej prezentácie, naplnenie očakávaní
  • Tipy-triky, na čo si dať pozor alebo „zásady zlej prezentácie“
  • Rýchlo-kurz: PowerPoint-u, Prézi, práca s flipchart-om, poznámkami
  • Oblečenie a image, dress code v zmysle príležitosti, vysvetlenie vhodného oblečenia, módnych doplnkov, ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i príležitosti rečnenia
  • Profesionálne vystupovanie, zvládanie neočakávaných spoločenských situácií (vhodné reakcie na Faux pas a iné)
 • Súčasťou tréningu je téma: Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi, typy porád, prínos, najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“

 • Efektívny time management - Time manažment s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority, work - life balance
  • Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
  • Poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, SWOT - poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
  • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, technika SMARTER, metóda GROW, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj, vytváranie pozitívnych budúcich vízií, cieľov, plánov
   • Stanovovanie SMART cieľov – ako si určiť dobrý cieľ (Kam idem)
   • Ako súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo)
  • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti - jeden zo základov efektívneho leadership-u; Schopnosť delegovať podľa Onckenových pravidiel manažmentu
  • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
  • Dôležité verzus súrne: Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
  • Praktický tréning plánovanie dôležitých a naliehavých úloh + Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
  • Správna organizácia svojho pracovného priestoru, časového kalendára, správa kontaktov, networking
  • Prokrastinácia a motivácia – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie, seba-odmeňovanie)
  • Ako si nájsť čas – tipy, triky, nápady ako ušetriť a nájsť čas (Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky)
  • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
  • Umenie relaxovať, umenie prijímať – ako dobíjať baterky, aby som zvládal, to čo chcem (Chcem si cestu užiť a oddýchnuť si pri tom)

 • Efektívne organizovanie chodu kancelárie v spolupráci so svojim nadriadeným manažérom, komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci manažéra s asistentkou i s celým vedením spoločnosti
  • Administratívna a organizačná podpora vedenia spoločnosti, riadenie chodu kancelárie, organizácia podujatí, večierkov a slávností, výber vhodného daru
  • Správna organizácia ako svojho pracovného priestoru, časového kalendára, správa kontaktov, networking, tak svojho nadriadeného pracovníka
  • Príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie , optimalizácia procesov v administratívnom manažmente
  • Poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, SWOT - poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
  • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
  • Stanovovanie SMART cieľov – ako si určiť dobrý cieľ (Kam idem)
  • Ako súvisia ciele, motivácia a osobné kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo)
  • Prokrastinácia a motivácia – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie, seba-odmeňovanie)
  • Ako si nájsť čas – tipy, triky, nápady ako ušetriť a nájsť čas (Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky)
  • Tipy a triky úspešného lídra, motivácia členov tímu

 • Stress management - ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti
  • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
  • Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow
  • Mať seba pod kontrolou, vnútornú pohodu a pozitívne vyžarovanie
  • INNER game – Flow, či vnútorný dialóg
  • Naladenie sa na nový deň – schopnosť komunikovať s ľahkosťou: F:F, telefonicky i písomne
  • Fyziologický stres a distres, biologické a psychologické aspekty stresu - účel stresu a ako sa vyhnúť jeho hromadeniu
  • Zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak
  • Vnútorné zdroje zvládania - sebaprijatie, afirmácie, nahrádzanie toxických myšlienok
  • Vonkajšie zdroje zvládania - time management, priority, ciele a akčný plán
  • Umenie relaxovať, umenie prijímať – ako dobíjať baterky, aby som zvládal, to čo chcem (Chcem si cestu užiť a oddýchnuť si pri tom)
  • Voľný čas – koučovanie osobných potrieb a spokojnosti, moje zdroje zvládania a plán uskutočnenia
  • Práca so Zmenou v 4 krokoch

 • Budovanie happy team-u, spolumotivácia členov tímu
  • Moderný leadership, skvelé komunikačné zručnosti, účinné techniky inšpirované leadrami, ktorí menili svet
  • Koučovací prístup – partnerský štýl vedenia ľudí k samostatnosti a zodpovednosti
  • Tímový koučing

 • Koučovanie ako štýl vedenia ľudí

Prečo koučing?

 • Aktívne zapojenie ľudí do riadenia, rozhodovania, zodpovednosti
 • Nevýkonnosť ako zbytočná nákladová položka
 • Potreba lepšieho využitia vedomostí a zručností jednotlivcov, rozdielnosť potreby
  vo vzdelávaní ľudí
 • Potreba flexibility, proaktivity, motivácie a seba-motivácie
 • Koučovanie – stručne história , zakladatelia koučovania: Timothy Gallwey a John Whitmore
 • Koučovanie ako štýl vedenia, motivácie a tvorivej spolupráce s ľuďmi - praktická ukážka koučovania – demo
 • Raport + Rozhovor (katalyzátor premýšľania)
 • Podstata – Koučovací prístup DUO; Zručnosti; Metodický postup; Vzorce pre Výkon a Výsledok; Výkon = Potenciál – Bariéry; Výsledok = Motivácia x Čas (opakovanie)
 • Stanovovanie cieľov (pomenovávanie úloh, aby boli splniteľné) podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW, pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov
 • Nácvik správneho zadefinovania cieľa/úlohy podľa SMARTer - reflexia a sebareflexia
 • Kladenia otázok na objasnenie popisu súčasnej situácie - kritické premenné ako nástroj
  k popisu reality a sebakoučovania
 • Formovanie a kladenie správnych otázok na generovanie možností riešení, vyjasnenie ďalšieho postupu, zainteresovania, prevzatia zodpovednosti - reflexia a sebareflexia, spätná väzba, diskusia
 • Vysoko intenzívny tréning soft skills, zameraný na efektívne vedenie rozhovorov s využívaním koučovacích techník, motiváciu v tímoch pre dosahovanie vysokého výkonu, s použitím revolučných koučovacích techník a postupov

 • Self coaching, využívanie koučovacieho princípu - Poznanie a riadenie vlastných cieľov, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj; Stanovovanie cieľov podľa SMARTER, efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických krokov
  • Sebarozvoj sebakoučovacím prístupom – hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré riešite
  • Odstraňovanie vonkajších i vnútorných bariér, prekážok, ktoré Vám bránia v postupe vpred za svojimi cieľmi a predstavami
  • Najlepšie riešenia sú tie Vaše – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, využívať naplno a ďalej s ním pracovať
  • Využívanie Inner game a prevratných koučovacích techník

 • Výberové konania, nábory, obdobie adaptácie pracovníka, príprava adaptačných a hodnotiacich plánov, priebeh hodnotiacich pohovorov, hodnotenie pracovných výkonov, prepúšťanie zamestnancov, Outplacement

 • Spoločenská etiketa - Ovládanie top základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie
 • Tajomstvo charizmy - viac vplyvu, viac úspechu
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Prvý dojem a imidž
 • Rozdiely v správaní v spoločnosti a v práci
 • Vzdanie úcty a prednostné poradia
 • Pozdrav, privítanie, predstavovanie
 • Tykanie a vykanie, oslovovanie, rozdiel slečna/pani
 • Podávanie rúk a bozky
 • Profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
  • Profesionálna telefonická komunikácia – správne zásady telefonovania
   • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
   • Techniky účinného telefonovania, záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu
  • Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu
   • Zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu, vhodná voľba publika), účinné pravidlá
   • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov
  • Správne dohodnutie pracovného stretnutia, zasadací poriadok na stretnutí, usádzanie v aute
  • Rokovacia miestnosť a jej príprava, občerstvenie pre návštevy (zásady a pravidlá podávania )
  • Prijímanie domácich a zahraničných návštev (Tvorba agendy: program, ubytovanie, doprava, uvítanie a lúčenie, tlmočenie, dary – výber a spôsob odovzdávania)
  • Slovník spoločenského dress code-u a správny image - Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia v kocke, módne trendy, vôňa, úprava tváre, vlasov a rúk
  • Stolovanie, zásady, práca s obrúskom a servítkou, menu, aký pohár do akého nápoja, rôzne druhy a správne držanie príborov, správne nastretie stola, ako správne konzumovať rôzne druhy jedál, zasadací poriadok...
  • Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia, módne trendy, vôňa, úprava tváre a vlasov
  • Pozvánky - ako ich písať a čítať, čo má obsahovať, na čo sa prípadne pýtať pri potvrdzovaní
  • Vizitky a práca s nimi
  • Pracovné a spoločenské udalosti – formy a ich charakteristika
  • Dary a špeciálne príležitosti - Výber, odovzdávanie, prijímanie darov a kvetov
  • Najčastejšie prehrešky na spoločenských podujatiach
  • Odlišnosti spoločenskej etikety a protokolu v iných krajinách

 • Kancelársky balík MS OFFICE 2007/2010/2013/2016
  • TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint (až po úroveň expert)
  • Hospodárska korešpondencia
  • Hromadná korešpondencia
  • Kurz "face to face" je vedený zážitkovou formou, s využívaním praktických cvičení so spätnou väzbou a riešením konkrétnych úloh a zadaní, našou excelentnou lektorkou. Výstupom sú modelové úlohy.

"Face to face" stretnutie s lektorom

 • Účastník kurzu má k dispozícii notebook s vysokorýchlostným pripojením na internet. Ak má klient možnosť priniesť so sebou prenosný notebook, odporúčame tak urobiť. Osvedčila sa efektívnosť naučeného učiva a prakticky precvičovaného na rovnakom pracovnom nástroji. (max. počet prihlásených na jeden kurz je 4)
 • Vysoko intenzívny a individuálny prístup ku každému účastníkovi

Zážitkové workshopy, príklady

Workshop určený na nabudenie, získanie pevnej pôdy pod nohami a následná facilitácia:

Názov: Ako prestať so sebou zápasiť a dosiahnuť rovnováhu

• Pri hľadaní cesty v sebarozvoji, hlbšieho sebauplatnenia v živote
• Pre ľudí, ktorí zápasia s únavou a chcú vedieť ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia – kedy telo i duša vyhlásia štrajk
• Pre všetkých, ktorí cítia, že chcú vo svojom fungovaní niečo zmeniť a potrebujú to uchopiť
• Nestačí mať dobrú myseľ – kľúčové je dobre ju využívať
• Všímavosť ako kľúč k dosiahnutiu cieľov – zameranie pozornosti
• Vnútorná disciplína ako nástroj na smerovanie energie
• Ako víťaziť nad strachmi a obavami
• Využívanie všetkých príležitostí na redukovanie stresu
• Nastavenie vyrovnaného rytmu vďaka „rituálom“

Workshop pre zvýšenie efektivity a výkonnosti v práci/ v osobnom živote

Názov: Ako dopriať mozgu správnu „chémiu“ pre vrcholný duševný výkon

• Ako sa naplno realizovať a žiť spokojný, naplnený a zmysluplný život
• Budovanie zdravej a žičlivej atmosféry v kolektívoch, vo vzťahoch a vo svojom okolí
• Dvaja ľudia – dva pohľady – dva názory
• 4 kamene
• Povedať nie všetkým neopodstatneným vyrušeniam
• Povedať NIE súrnemu / ÁNO dôležitému
• Efektívne usporiadanie rozhodnutí a myšlienkových procesov
• Zvládanie vnútorných stresových faktorov
• Cesta k emočnému víťazstvu a chladnej hlave, aj pri záťaži
• Zjednodušovanie problémov na ich podstatné rysy - Obavy vrhajú i na malú vec veľký tieň
• Rozhodovanie z nadhľadu a odstupu – metóda STOP

A množstvo iných aktivít, šitých na mieru zadávateľa.
V prípade doplňujúcich otázok, som plne k dispozícii a pevne verím, že sa môžeme tešiť na skvelú spoluprácu
S úctou,

ERIKA FEKETOVÁ
Managing Director

Sme členom VIP klubu vzdelávacích spoločností

Podrobný rozpis aktuálne vypísaných tréningov, kurzov a workshopov

nájdete na Education.sk